Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenig pardon. Onlangs heeft het geluk de Hollanders gediend in den jongsten slag, tot hnn groote vreugd; maar die overwinning kan de geleden schade in den handel niet goedmaken: in twee, drie of vier jaren niet. De goede berichten uit zee hebben sedert aangehouden, n.1. dat Tromp 6 of 7 kapitale oorlogsschepen buitgemaakt heeft, en 3 koopvaarders. Daarentegen hebben de Engelschen omtrent Livorno op de Hollanders het schip de Phoenix heroverd, waarop de zoon van Tromp commandeerde, die zich met zijn manschap door de vlucht heeft kunnen redden. De Admiraliteit laat 36 fregatten bouwen, waarvan een deel reeds op stapel staat. De Hollandsche koopvaardijvloot is de Hoofden voorbij het Kanaal ingelbopen; de koopvaarders die nu nog voor Goeree liggen zullen zoo aanstonds uitloopen met eenige oorlogsschepen en branders die daar al liggen, en die ze tot de Hoofden zullen brengen, om dan te wenden en zich met Tromp te vereenigen die voor de Theems ligt, of zooals sommigen zeggen, voor de Engelsche kust heen en weer kruist.

25. LONDENSCHE CORRESPONDENT VAN APPELBOOM, 20 Jan. 1653 »).

Soo lang als onse vloot in de rivier light, soo en valt hier niet veel nieuws te schrijven: sij sijn noch sterck beesich met het equipeeren van meer scheepen van oorlogh; en de vloot in de rivier sail nu sonder twijffel gereedt sijn binnen weynich daegen om in zee te loopen; alsdan staet te verwachten wie meesters van de zee sullen blijven. Het schijnt dat wij met schade of schande moeten leeren; dit profijt sullen wy daervan trecken, dat wy op onse saecken hiernamaels sullen beter passen, ende wy hebben nu experientie gehadt van de stouticheyt van onse scheeps capiteynen, om beter in haere plaetsen te stellen, gelyck aireede geschiedt is.

Den Raedt van Staten heeft geordonneert eenige Sweetsche ende andere vrye scheepen, opgebracht by onse oorlogscheepen, weertelaeten gaen, ende den Raedt heeft oock geordonneert dat aengaende de drie Sweetsche scheepen van Guinea gecomen, sy daervan willen delibereren hoe de saecken daer mee staen ende daervan een eynde maeeken nae behoorte, ende ick en twy'ffele niet maer het sal geschieden tot contentement van de Coninginne, wiens brief wierde seer aengenaem gevonden ende wel ontfangen by den Raet van Staeten.

Capiteyn Cox die het schip Phoenix heeft weer genomen als het lagh voor Livorne (gelyck UE. sail wel verstaen hebben) heeft aen syne vrienden alhier geschreven, dat ontrent twaelff uyren in den nacht hy met ontrent 80 bootsgesellen heeft het voorsz. schip aen boordt geleyt, alwaer hy' vondt den soon van Tromp, gelyck de Troy'anen van oudts, vino aomnoque sepullus; zy' hebben daer na in het schip twee uyren gevochten, 8 Hollanders ende 3 Engelsche wierden doodt gesmeeten voor dat sy wouden het schip opgeven: zeedert is hy' met het schip te Napels well gearri veert.

1) R. St. — Hollandica. — Uit Londen.

Sluiten