Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Le brnict court icy que j'ay le mesme commandement. C'est, Monsieur, ee quy se passé en ce pays, oü les uns disent que l'on envoyera une escadre de vaisseaux pour tenir libre la mer Mediteranée, d'autres que l'on envoyera partye de flotte pour se rendre maistre de la mer Baltique; enfin il ne s'y parle que de faire de nouvelles conquestes.

29. MARTENSON AAN CHRISTIAN VAN ZWEDEN, 12 Maart 16631).

Aldenstund Hollanderne bafva denne tijdhen bart ath mechta langtat effter tjjdhender om deras la flotta som under Trompens convoy ifron waster förwantes, sa ahre the och nu den 6 Martij omsidher komme. Nembligen att Trompen medh 78 örloghz och 150 coopfardijskepp hafver den 28 Feb. mött Blake medh 70 stoore parlamentsche örlogskep uthj Hoofden under Boulogne, ther the i tree daghar maehta bafftigt hafva slagetz, teil dess den 2 Martij mörkret hadhe skildt dhem ath. Oanseedt Hollanderne l&ta formarkia sasom the skulle hafva wunnit, behollit siön, och jaght dhe Engelsche pa, flychten; kan man doch liqwal annorledz see och sluta af deras uthgangne tryekte bref och rapporter, uthj hvilka the klarligen lata förnimma sigh, sa af den reddhogen the baro för Coopfardijflottan, som af manquement pa kruut och lodha hafva most löpande fachta, ock skutit emoot tienden baaklangz. Och the som medh hafva warit pa, flottan i denne rencontre bekanna, att dhe Engelske hafva attaquerat dhem medh sadant courage, som the tillforenne altïgh hadhe troodt eller formodhat, och sagt, wij Hollandare mS, achta dhe Engelsche sa ringa som wy wele, man, the ahre sanfardeligh öfvermattan brafve Siöhieltare. Och sasom the widhare beratta skall saledhes wara tillgangit; att förbede 28 ditto, om marghonen nar folket mast pa alle skeppen begynte ata frukost, blefvo the Engelsche flottan warse, hvilken the höllo före wara Witte Wittsen medh sin flotta kom mandes (tvifvels uthan) dhem till secours continuerade fördenskuld de ras maltijdh och hade ringa tankar om dhe Engelsche för an som the kommo in pa dhem, sa att Hollanderne fingo brattom, och ehuru the nu begynte stalla sigh till wahrns, bortogho liqwal dhe Engelsche strax loofven, och föllo them sadan sa, hafftigt an, att oanseedt Trompen medh Örlogzflottan lade sigh imellan dhe Engelsche och Coofardijskeppen hvilke han dref hoopetals framför sigh; hafva dhe Engelsche icke thes mindre slagit och trangt sigh igenom af och till, in pa Coopfardijflottan och uthrattat sadhan confusion, att den ena hvarken hade kunnat hielpa den andre, eller wetat hvar den andra ahr blifvin. Engelsches maxim hafver och warit, att the medh störste capitalskeppen hafva fachtat, och hvardera sadant skepp haffver hafft 4 a 5, 6 andere till hielp, som intet annat hafva giort ansom seconderat dhem, nar nödhen sa hadhe fordrat. Hafva och

1) R. St. — Hoüandica. — Uit Amsterdam.

Sluiten