Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32. MARTENSON AAN CKRISTENA VAN ZWEDEN, 19 Maart 1653»).

Utöfver sidste siöslagb frögda the sigh har maehta, och som man fórnimmer göra Englanderne det samme. Hollanderne vantera sigh öfver dheras folekz manlighe fachtande, och gladias att dheras flotta icke större skadha af dhe Engelsche ahr tillfogat, förtigande effter yttersta möjjfiligheet, den the lijdhit hafva; lata uthj otalighe monge encomia och ahreskriffter Trompen till ahra. Englanderne hafva den 2 Martij mast i alla kyrkior i London latit göra innerligh tacksaiielsse öfVer 40 Coopfardiskeper eröfrande; öfver Hollandsche flottans totale ruine och berömligen erholdne victorie. Huru stoor bagges theras frögdh nu ahr; weet man lihwal i sanningh, att the pa bade sindhor inrga orsak der till hafva; uthan fast heller sigh att beklagha öfver lijdne skadha, den the sa willia förblommera och förtigha. Hollanderne hafva mist mehr skepp, och Englanderne mehr folek, hvilke effter mastedeels woro infödde hafva i England större klagan fórorsakadt, Sn v&rfvade uthlandske, hvilke Hollanderne pa deras flotta mast efventyrat. Engelsche sajjes wara medh 20 a 30 Pregater i Siön annu, som hollandske coopfardijskeppen har och ther förströdde, och nu smyghandes framkomma, hafva blifvit i Siön warse; doch eschaperat, i der somblige under Swansche Custerne, somblige bak omkringb Englandh lupit hafve, och nu omsidher beholdne heenkomme ahre. Trompen s&ijes medh fórsta skola uthlöpa, man will intett mindre au medh 120 eller flere örloghskepp ga till Siös. Handelen, genom datta wasende, star sa gott som stilla ath: östersiön töras the intet, e« eller warda monge skepp tijt befrachtade, uthan the som ther hemma ahre, och hafva leghat har öfver wintern, moste löpa medh ballasten allena heemath. Sadhant holles före, E. K. Maij.te tillrustningh förorsaka, hvilken the har maehta fruchta skola galla anten them sielfve, eller deras eendaste tillförlatelige Assistentz. Alle Coopfardijskeppen ahre och genom expres mandaet förbudne att uthlöpa fór den 10 April, under 1000 fl. straf tillgörandes.

Dyrheeten pa alle saker tager maehta till, och crediten daghhgen af, att dhe som tillforenne hafva warit betroode om 100.000 fl., kunne nu nappeligen wara betrodde om 1000 fl.

[Vertaling:]

Over den jongsten zeeslag verheugt men zich hier zeer, en naar men verneemt, doen de Engelschen hetzelfde. De Hollanders dragen roem op de dapperheid van hun volk en zyn blijde dat de Engelschen geen grooter schade aan hun vloot hebben toegebracht, maar de schade die zfl dan wel beloopen hebben honden zij zooveel mogeHjk geheim; zij geven talloos vele lofzangen en schriften ter eere van

1) R. St. — Hollaiidica. — Uit Amsterdam.

Sluiten