Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De 36 Oorloeh scheepen anno 1651 geresolveert aen te houden op verhoginge van '/s van de convoyen syn gestelt tot laste

vande collegiën tot:

Botterdam 7

Amsterdam 14

Zeelandt 7.

Noorderquartier 7

Vrieslant 1

36

De 100 Oorloeh scheepen anno 1652 geresolveert aen te houden op subsidiën vande provinciën respective syn gestelt tot bestuyr van de collegiën tot:

Botterdam 16 '/2

Amsterdam 33

Zeelandt 161/2

Noorderquartier 16' jt

Vrieslant ........ 16'j8

100

De 50 Oorloeh scheepen anno 1652 geresolveert aen te houden sijn gestelt tot bestuyr vande respectieve directeurs residerende tot:

226 Botterdam 7

Amsterdam 24

Zeelant 9

Steeden in Noorderquartier . . 7

Vrieslant 2

Groningen . l_

50

Dat de 40 ende 36 oorloeh scheepen by de respective collegiën ter Admiraliteyt onder welcke deselve syn verdeylt niet connen werden geequipeert uyt de middelen daertoe geaffecteert, te weten uyt het ordinario inkoomen der convoyen ende licenten ende uyt verhooginge der convoyen tot maer dat deselve collegiën soo sy respectivelyck het voorsz. aantal gehouden werden te equiperen, daertoe met merckelijcke capitalen extraordinarie moeten werden gesubsidieert.

Dat als de respective vyff collegiën uyt het contoir van den Ontfanger Generael syn gesubsidieert geworden, de repartitie van de subsidiën over deselve is geweest voor:

Botterdam 1/6 part

Amsterdam . . . . . . 2/6 part

Zeelant '/« part

Noorderquartier '/s Par*

Frieslandt '/« part

Sluiten