Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende sijn op deselve voet de 30 nieuwe aengebouwt werdende fregatten onder de respective Admiraliteyten verdeylt, te weeten voor:

Rotterdam 5

Amsterdam 10

Zeelant 5

Noorderquartier 5

Vrieslandt 5

30

Op gelijcke voet soude equitabelst gedaen werden de repartitie vande 226 oorlocb scheepen, welck aental de gecommitteerden vande respective Admiraliteyten den 22 Martij anno 1653 aen haer Ho. Mo. hebben voorgedraegen' om op het selve aental te begrooten den nieuwen te formeren Staet van oorloeh, waervan de repartitie dan soude uytvallen in maniere als volcht voor:

Rotterdam 291/,,

Amsterdam 582/3

Zeelant 29'Zj

Noorderquartier 29'la

Vrieslandt 29^8

Directeurs respective . . 50 226

Ende moeste met een werden vast gestelt, dat ten respecte van deselve equipagie voor soo veel ijder der respective collegiën deselve uyt sijn ordinaris inkoomen niet soude connen vervallen, het welcke bij de overleveringe ende examinatie vande respective Staeten van inkoomen ende lasten sail komen gesien werden, ijder collegie sail werden gesubsidieert minder ende meerder ter concurrentie vande voorverhaelde distributie.

Soude alsoo het collegie ter Admiraliteyt in Vrieslandt door de equipagie van sulcken aensienlijck aental van scheepen te weeten van 29 Vs ten bestuyr van het collegie ende van 3 ten bestuyr vande directeurs, te samen 321/8 scheepen, gantsch considerabel worden als dirigerende het 7de part vande gantsche navale macht ten respecte van het voorverhaelde aental van 226 scheepen.

37. LAGERFELDT AAN CHRISTINA, 6 Juni 1653 »).

Man hafwer har stundligen förwantat the tijender uhr siön, at then Engliske wist skulle hafwa slagit then Hollandske flottan och bracht Copfardieskepen bijt up. Men lyckan hafwer sigh förkart, i det att Ammiralen Trump icke allenast hafwer wall deducerat then ena Cop-

1) R. St. — Anglica, — Uit Londen.

Sluiten