Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fardie flottan ut och then andra hem igen, utan och tagit atskilige priser under wegen, och derpa ahr han i Onssdagz kommen medh 120 örlighskep har för Dover i Engelandt, ther nagre huuss i brandh och nagre perssoner till dödz skntit; dagen effter hafwer han gat i Duns och ther nagre Copfardier, ibland hvilka et skall wara rijkt aff nagre 1000 ffi sterl. bortagit, braverande altsa the Engliske in för deraz tasten och hampnar; hvilket har causerar stor alteration och bitterheet, halst emadhan the* icke wetta hvar theraz hufwudhflotta ahr. Blaek ahr har i Londen och een deel af the skeppen, som han skulle ga utt medh, liggia i rivieren Themsin, een deel i Portzmunt, doch illa försedde medh vivres och folck. 300 Soldater, ibland hvilka och nagra woro tagne uhr rytteryt, marcherade i desse dagar har ut och til be*8 Skep. Skulle nu h&nda, at then Engliske flottan kommer hem tilbaka madan then Hollandske ahr har, eller the kunna mötazi Siön, larer thet gifwa een cruel fechtning. Tij effter all apparence ahr Trump resolverat till slagz (som man doch har hafwer utspridt honom ingen ordre till hafwa) effter han offeqsive kommer hijt i hampnen medt een sa, anseenlig flotta, som man menar honom hafwa 10.000 Soldater friskt folck uppa. Och the Engelske priori vktoria efflati hafwa altijdh sagdt sigh medh ett theraz skep vilia fechta emoot tu Hollandske. E. K. M. affaires pa denna orten kan thetta inthet skada; tij oansedt E. K. M. intet gerna seer Christen blodz utgiutelsse, likwall emadhan bagge Partierne synez E. K. M. christelige högstberömligeste underhandling anten att differera eller undanböya, habeant bellum quiapacem noluerunt. Begge desse Stater och nationer, men enkannerligen denne, ahre ann insupportabelt höge, och kan skee Gud will annu spakia them.

[Vertaling:]

Men heeft hier van uur tot uur tijding uit de zee verwacht, dat de Engelschen de Hollanders zouden hebben geslagen en de koopvaarders hierheen opgebracht. Maar het geluk is gekeerd: Tromp heeft niet alleen de eene koopvaardijvloot behouden buiten gebracht, maar ook de andere weer binnen; onderweg heeft hij verschillende prijzen genomen, en is daarop Woensdag met 120 oorlogsschepen voor Dover in Engeland gekomen, heeft er verschillende huizen in brand en verschillende personen dood geschoten, en is den volgenden dag naar Duins gezeild, waar hy verschillende koopvaarders buitgemaakt heeft, waarvan er een 1000 p. st. waard moet geweest zijn. Hij heeft dus de Engelschen in het gezicht van hun eigen vestingen en havens gebraveerd, hetgeen een groote alteratie en bitterheid veroorzaakt heeft, vooral daar zij niet weten waar hun hoofd-vloot is. Blake is hier te Londen, en een deel der schepen waarmede hij zou uitloopen ligt in de rivier de Theems, een deel in Portsmouth, doch slecht voorzien van leeftocht en volk. 300 soldaten, voor een gedeelte uit de ruiterij genomen, zijn dezer dagen van hier naar genoemde schepen nitgemarcheerd. Wanneer de Engelsche vloot thuis komt terwijl de Hollandsche hier is, en zij elkander ter zee ontmoeten, zal er misschien een hevig gevecht

Sluiten