Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een uyre nae de son, den vijant meest buyten schoots sijnde, wierde uyt het schip van capitain Corn. van Velsen een canonschoot geschooten ende sprong met eenen inde locht, aparentlijck door onachtsaemheyt, dat sij haer cruyt niet well en hadden bewaert, daer vijff man van wierde gebercht, die niet wisten te seggen hoe den brant int cruyt was geraeckt.

Was mede int heetste vande furie gesoncken capitain Joost Bulter, van Stadt ende Lande, die met ontrent 30 man was verdronken, ende de rest van capitain Willem van der Zaen gebercht, alsoo hij die int sincken aantboort lach; desen avont wierde des vijants vloote versterckt met 6 a 7 schepen, anderen seggen van meer.

Den 13 dito 's morgens was het luchien West Zuyt Westen ende den vijant int West Noort Westen boven wint van ons; wij seylden om de Zuyt om wast mogelyck de wint van haer te krijgen; ontrent ten 8 uyren begon des vijants voorste schepen tegens d'onse te canoneren, ende ten 10 uyren voor de middach siende Duynkercken Z. Z. O. van ons, scheen apparentie te sien om boven haer meeste gros te seylen, ende goet gedeelte te connen affsnijdeu, derhalven wij wenden nae haer toe en begonnen te vechten, doch heel stil werdende vielen beneden haer vloote, soo dat sij de advantage vande wint hadden, ende haere vloote wederom van een partije versche schepen versterckt sijnde, vielen ten 11 uyren seer hart op onse vloote aen, soo dat wij genootsaeckt waeren ons gros achter te sluyten ende te defenderen, gelyck vande hooftofficieren en weynich gemeene capitainen wierde gedaen, te meer alsoo de meeste part van onse vloote sijnde seer lichte schepen, ten aensien van den vijant al cringende in malcanderen retireerden, niet teegenstaende den Heer Admirael boven alle schriftelijoke ordre ende mondelinge vermaeninge van tijt tot tijt gelast hadde in alle occurentie te gebruycken soldaet en zeemanschap, sijn chaloup door de vloote heeft gesonden ende ende weder gelast uyt malcanders canon te blijven ende een open te geven.

Nae de middach is het schip van capitain Schellinger, dat daegs te vooren sijn stenge was affgeschooten ende nu van een ander gesleept wierde, los gerocht, en nae 't meeste volck daer uyt was gevlucht nae ons gerapporteert is laeten drijven, ende onder den vijant geraeckt, 'twelck men daer nae heeft sien branden.

Den Capiteyn Gidions Verburch syn roer affgeschooten sijnde, is daer door onder den vyant vervallen ende nae lange gevecht verovert.

Noch wert gerapporteert, dat verovert is de Son, Capiteyn Jacob Duym, directie schip van Enckhuysen.

Tegens den avont den vijant wederom met verscheyde seheepen van oorloge daer onder een vierden Admirael was, die geseyt wert den Admirael Blaeke geweest te syn, versterckt sijnde, vielen seer furieuselyck aen, ende onse scheepen seer in den anderen cringende als

Sluiten