Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooren geseyt is, sijn 4 malcanderen confuys aen boort geraeckt, de Capiteynen Coenders van Harlingen, Cornélis Louwens directie schip van Amsterdam, Hendrick Pietersz. directie schip van Edam, met noch een, die wij niet connen verstaen wien hij is geweest, en onder den vijant gevallen mede alle drie genomen, ende Coenders is losgeraeckt ende onder onse vloot gebleven.

Tegens den doncker nae de son is het schip Westergoo den Luitenant Commandeur Tijmon Claesz. van Harlingen het hooft gewent nae den vijant, weynich binnen schoots van den selven vijant sijnde, ende is soo sonder slaen overgegeven.

Den brander vanden Commandeur Jacob Adriaensz. is buyten noot in brant gesteecken ende laeten drijven.

Den brander van den Commandeur Jacob Dirksen Stroo is laeten drijven, seggende hij schooten onder waeter hadde gecreegen.

Een uyre nae de son doen het begon donker te worden begon den vijant wat van ons aff aen de Noort te wijeken, om haere vloote te versaemeien, ende wij lensten O. ten Z. aan tot ontrent middernacht; doen quaemen wij ten ancker.

Den 14den s' morgens saegen wy Oostende Z. Z. O. van ons leggen, oock den vijant in zee; seynden alle de hooft-officieren en Capiteynen aen boort, vermisten behalven de gesoncken, gesprongen ende genomen scheepen noch een partije volgens de lijste vande presente ende absenten aende Gedeputeerden van haer Ho. Mo. overgegeven.

Bevonden meede datter veele scheepen waeren ontramponeert, oock masten ende andere ronthouten schadeloos, ende de meeste part ontbloot van haere amonitie, derhalven wij ondergeschreven gezamentUjck goetgevonden ons binnen de gronden vande Wielingen te begeven, om haer Ho. Mo. van ons wedervaeren te adverteren, oock te versoecken ende aldaer in te wachten de Heeren Commissarissen van haere Ho. Mo. als mede dé respective Collegiën ter Admiraliteyt en de Cameren van Directie, ten eynde ijder sijn scheepen staende tot derselver voorsorge mochte visiteren en op ordre van haer Ho. Mo. Gedeputeerden repareren, en van alle nootwendicheeden voorsien, om wederom bequaem gemaeckt te worden om dienst te doen, oock te volgen alsulcke naerdere ordre als bij de gemachtigde Gedeputeerdens van haer Hö. Mo. sal worden gegeven. Desen nacht wast. waeter int schip Brederode tegens pompen en balien gewassen 5 a 5*/2 voet tot inde cruyt camer, soo dat het groote perieul liep om te sincken, dan krengende vonden 2 schooten verre onder water van 12 6? daer wij de proppen in creegen; ten 8 uyren lichten wij onse anckers en lieten het drijven ende repareerden 't geene wij conden, om met de scheepen te seylen.

Ten 6 uyren nae den middach quaemen wij ten ancker pas binnen de gronden vande Wielingen.

Sluiten