Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ganschen dag kalm en zeer geschikt tot het zeegevecht. Niet alleen kon men elk schot'van den zeekant hooren, maar van verschillende duintoppen het gevecht zelf gadeslaan, zoodat van de Maas tot Petten het strand vol volk stond; dnizende menschen bijeen. Deze zeeslag is heftiger geweest en heeft langer geduurd dan één der vorige; er is gevochten Vrijdag des namiddags, en Zondag en Maandag den heelen dag door; maar men weet nog niet hoe het afgeloopen is; men heeft nog geen stellige berichten omtrent de bijzonderheden. Sommigen zeggen dat zoowel Penn als Tromp hun schepen verloren hebben en beiden aan boord van de With zouden zijn; anderen dat Penn met 13 Engelsche kapiteins naar den Haag zou zijn opgebracht. Weer anderen, dat de Hollanders het verloren hebben en Tromp gesneuveld is. Men weet er het rechte niet van, en ieder spreekt zooals hij het gaarne gelooft. Over het algemeen houden de Hollanders zich of zij het gewonnen hebben, de Engelschen de loef afgestoken en hen landwaarts gedreven; zij zeggen ook dat zij al enterende of met branders 18 a 20 Engelsche schepen vernield hebben, waaronder dat van Monck, admiraal der witte vlag, dat verbrand was. Hoe dit nu wezen moge, als de Hollanders de overwinning behaald hebben, is hun die toch duur te staan gekomen. Het wordt voor zeker verteld dat Tromp's schip gezonken is, maar hijzelf er het leven heeft afgebracht en op een ander schip is overgegaan; dat de schepen van Jan Evertsen, de With en de Ruyter zonder masten of zeilen de Maas zijn binnengeloopen; dat de Ruyter gesneuveld is, maar Jan Evertsen en de With op andere schepen zijn overgegaan en het gevecht hebben voortgezet; de With zou gewond zijn, één Hollandsch schip, de Star, verbrand, en de Rozekrans in den grond geschoten; in Texel moeten 2 a 3 schepen geheel ontramponeerd zijn binnengevallen, vol met gekwetsten en dooden. Men verzekert dat de Hollandsche vloot met schepen, volk en ammunitie versterkt is geworden en den strijd voortzet, en men hoopt dat zij de overwinning zal behalen, maar vreest tegelijk den hinkenden bode dié gewoonlijk achteraan komt. Die welke onpartijdig oordeelen zijn van gevoelen, dat men van weerskanten zijn best heeft gedaan, en grond heeft zich daarop te beroemen, maar dat indien de Hollanders werkelijk de overwinning hadden behaald, zy die zouden aankondigen met grooter geschal dan thans geschiedt; de tijd zal het spoedig openbaren.

Daar juist wordt voor zeker bericht dat Tromp gesneuveld is.

48. BORDEAUX AAN BRIENNE, 14 Aug. 1653 »).

La nouvelle arriva hier au matin de 1'entiere deffaite des Hollandois. Tromp sortit le jeudy avecq 90 vaisseaux et passa au travers la flotte d'Angleterre pour en aller joindre 25 que commendoit Witten Wittens. Le vendredy, entre le Texel et la Haye, le combat se commen9a sans aucun advantage bien considerable de part et d'autre. Le sabmedy, la viollance de vent empescha que les deux flottes ne se peussent joindre, mais le dimenche, le temps estant favorable, le combat se renouvella avec plus de challeur qu'auparavent, et d'abord 1'admiral, ayant eu son

1) A. E., Angleterre 62, ff. 240—245. — Uit Londen.

Sluiten