Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BOEK,

NOORDSCHE OORLOG, 1656-1660.

58. INSTRUCTIE VAN DEN ZWEEDSCHEN RIJKSRAAD VOOR BIELKENSTIERNA, Juli 1656 «).

1. Alldenstundh General Staterne annu liggie medh en stor örligz flotta uthi ühresundh, och man icke kan fórtroo sigh pa deres förehafwande, iamwal egentligen weetta, hwadh dee medh Kongen i Danmark, sit och Muscbowitern för stamplingar och consilier kunne sammansmyda; hwarföre hafwe deres Excell'. och gode Herrar af har hemmawarande Rixens Radh, för godt och nyttigt ansedt, pa Hans Kongl. Maij.4- nadige behagh och widare gottfinnande, att lata uthrusta sa mange af Hans Kongl. Maij.te och Rixens öhrligzskepp, som i hast kunne wara till astadh bringa, och dem fórtroo under her Rix Radz och Ammiralens her Bielkenstiernas commendo och disposition. Och ahre be.te skepp 19 till talet, hwilke alle walb.te her Ammiral hafwer makt och waldh att befalla, commendera och förwalta, efftersom denne instruction widare uthwiser, och Hans Kongl. Maij> sampt Faderneslandzens tianst, fordrar och tarfwar.

2. Sasom denne flotta enkannerligen ahr equipperat och uthskickat, att fórsakra Faderneslandet, och i synnerheet denne Stadz skarieg&rdh, emoth alle fientlige anlopp och landstigande, sa will dedh'wara, att. den lagges pa, dee orter i be.te skariegardh, som fiendens anfall mast periclitera, och doek ahre sadane, att skeppen dar wara och förblifwa kunne, uthan stor hazardh, för storm och owader, hwilkedh alt deres Excellr. och gode Herrar tilltroo her Ammiralens försicktigheet och dexteritet, att dar in loco afsee, och dar effter med be.de flotta sigh sattia.

3. Pa dedh, att man nagot för uth ma weetta, hwadh uthurSiön kan pakomma, sa pröfwa deres Excell1 och gode Herrar godt, att Her Ammiralen altidh later gaa 2 af dee minste och bast beseglade skeppen, att kryssa i Siöen, och erfara, om nagot ma wara för handen, och att

1) R. St. — Sjöexpeditioner under Amiraler, 1. — Gegeven te Stockholm.

Sluiten