Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dee strax, nar nagot sadant förnimmes, löpa till flottan tillbakar och inhringe Her Ammiralen ratt pertinent kunskap och effterrattelsse.

4. Desse kryssare skole sigh ratte efter den order de af Ammiralen bekomma, huru wide och lange de i Siöön utgiüt skole; och altidh tidigt advertera, om nagot woro till befahra. Doch maste dee noga see sigh ftjre, som dem commendera, att dee icke anten late sigh bedraga af falsk och lögnacktigh berattelsse, eller försee sigh, hallandes dee Skepp for fientlige, som doek icke sa ahre, pa dedh att dee icke mage orsaka nagot fafangt bnller och allarme.

5. Dee samme, sa wal som och alle der andre, maste hallas widh discretion, sa att Hans Kongl. Maij*- wanner och undersather haudteras höfligen och wal, sampt och, att ingen tunga, hinder, eller skada dar af flyta ma in pa seglation och commercierne. Hwarföre dedh och will wara högnödigt, att Her Ammiralen haller afwer allt godh och strangh disciplin. Sa att hwarken i Siöen, eller och a Landet, nagon insolentz warder föröfwadt, anten af Officerarne, eller dee gemehne.

6. Effterson magre platzer sa, wal widh Dahleröen, som annorstades i negden, ahre sa, beskaffadhe, att dee igenom ringa kastnadh och arbethe kunne bringas i nagon defension, och dessuthan icke ahr oradligt, halla folkedh till nagot arbete och motion. Hwarföre halle deres Exceller och gode Herrar skialigt, att Her Ammiralen effter moget öfwerlaggiande, medh dem som wederböhre, sadane platzer uthseer, och effter dar a fattade och belefwade desseign, later folkedh till deres befastigande employeras.

7. Efftersom handa kan, att anten General Staternes eller nagon annars Potentatz Skepp, ett eller flere, sedan dee ahre kambne i Ostersiöen, af Storm och owader, blifwe drefne in i Hans Kongl. Maijtz Hamner, eller till dedh ringaste dijt anlandandes, sadant kunne föregifwa, och pa, sadant fall synes myckit betankligt, att strax tasta dem ahn, sasom fiender. Hwarföre pröfwe deres Exceller och gode Herrar, dar widh, dedh expediented wara tianligst, att nar nagre Skepp förekomme, och contestere sigh intedh fientligt dar tankia till föröfwa, uthan tee och wise sigh till wanskap och enigheet, heelt benagne, man da handterar dem pa dedh höfligste, som dedh sigh göra later, tesmoignerandes all godh benagenheet till naborlig wanskap och förtroende. Men dar hooss skatte deres Excel!81 och gode Herrar nodigt och oomgiengeligt, att Her Ammiralen, nast sadant contesterande, som förr ahr maldt, remonstrerar dem, huru sasom ingen orsak kan wara bastant nogh, att lata fremmande Ohrligsskepp ga, in i Ostersiöen, effter dar ingen fahra, eller turbation ahn ahr spordh pa commercierne, och s& myckit mehre falla Her Ammiralen för Hans Kongl. Man* oförswarligt, lida sadane fremmande Ohrligsskepp in uthi Hans Kongl. Maij1- egne och eusk\jlte hambner, och fördenskuldh sigh icke annars kunna göra, an dein befalla och palaggia, att förblifwa dar liggiande

Sluiten