Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

till widare bèskedh, och sa lenge Her Ammiralen dar öfwer kan sigh nogare betankia och förfraga. Skulle da bede Skepsahnförare sadant wagra, och medh gewalt, sökia att nthga nar winden sa kunde lankia sigh, sa see deres Excell" och gode Herrar intedh annat, an att Her Ammiralen, medh sin underhafwande flotta, maste göra sitt basta, om han pröfwar dedh görligt, att medh gewalt förma dem till förwantta bede widare betankiande och uthslagh.

8. Men wore och den anlande flotten sa considerabel och stark, att Her Ammiralen, icke uthan risico och afwentyr af heele dess underhafwande flotta, ellers till dedh ringaste, störste deelen dar af, förtrodde sigh kunna wagha medh honom slagh, da pröfwe deres Excell" och gode Herrar, för Hans Kongl. May* förswarligst, iamwal faderneslandzens walfardh och sakerheet tianligst, anten förbijda och temporisera till dess man hadan effter till afwentyrs, kunde mehre hielp effterskicka, af der Copfadie bewarde Skepp, som har finneS, eller man och beto flotta genom brendare, eller pa, annat satt, finge göra nagon afbrack. Eller och sidet, att man medh complimenter och dissimulerandhe den samme tracteradhe, till dess Gudh och Hans Kongl. Maü* nagot annat medell gofwe widh handen, att revangera sigh, och bewiste affront hemma.

9. Kunde och handa, dedh man doch icke will förmoda, at nagon fientligh flotta ankommo, och sökte anten par force kasta folck i Landh, eller medh gewalt wela antasta Hans Kongl. Mafl.tz flotta, och sedan trangia langre in till denne Staden, eller nagon annan, da see deres Excell.er och gode Herrar dar emoth intedh annath medel, an att Her Ammiralen beflijtar sigh att hindra dem i deres intention, sa, godt han kan, och dar iempte, sadant forderligst hijt öfwer adviserar, pa, dedh man och hadan ifra m& kunna wara betanckter pa alle görlige medel, till mothwahrn och tianligt bispringande. Doch seer han sigh fore, att han icke lattligen hazarderar Skeppen, och slapper dem i nêgon obotligh fahra: uthan ahr da, bast, ett han hafwer afseende sa wal, huru fienden, i sitt förehafwande kan studzas, som och huru Kongl. M.tz flotta, effter möijligheten, mê, salveras. Hwar till och, widh sadant tillfalle, dedh Gudh doch nadligen afwande, deres Exell." och gode Herrar, nast Gudz hielp, wele all flijt hafwa ospard, att Her Ammiralen, medh tidigh succurs, ma warda undsatter ochgripen under armarne.

10. I dedh öfrige, som icke kan sa noga beskrifwas, uthan maste, effter omstendernes, och tidsens beskaffenheet och conjuctur, skickas och dijudiceras, tilltroo deres Excell.er och gode Herrar Her Ammiralens bekande dexteritet och conduite, att altidh i ackt taga Hans Kongl, Maij.tz respect och tianst, sampt faderneslandzens walfardh, och underhafwande flottas conservation, hafwa sigh anlagen, efftersom deres Excell.CT och gode Herrar önske honom dar till, mycken lycka

7

Sluiten