Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honon till succurs. Denne harde och blodige Siöcombatten warade ohngefehr i 5 timmars tijdh, och oansedt platzen och reputationen pa war sijda omsijder bief genom Gudz bijstandh erhallen, sa moste wij lijkwal eftar langt fachtande sattia i sticket forst Skeppet Morgonsliernan, som war sa genombohrat, att det pa sidstonne moste ga i sanck, och seden Pelicanen och Delmenhorst (som af dhe Danske tillforenne wore eröfrade) sa odzrosen, efter dee langst ifran war flatta inn emoth Ween stadde wore, och af ware i hastigheet intet kunde secunderas, utan blefwe af tienden pa sidstone kringwarfde och borttagne. Darhoos bief et annat af ware Skepp Leoparden ben.d i slaget sa illa tillpyntat, att masterne wore skutne öfver bordh och öfwerloppet föll omsijder inn i Skeppet; derfore bief det och efter Combatten bracht pa grundh under Ween, emadan det intet stodh till ad repareras och den andre dagen derefter af wahre förbrandt, sedan stycken och annat, som düraf bargas kunde, war sal verat darifran; förutan dette blefve och athskillige andre ware skepp illa med bfarnebade till sialf we skrafwen och jamwal till master, tackell ochtygh. Ohngefehr 500 döde och quetzste (iblandh hwilcke den principaliste sassom vice Ammiralen Henrich Geritsson war skuten genom axelen) fans pa war flotta förutan dem, som pa dee ofwanberde 3ne af fienden eröfrade skeppen slagne och fangne wore och jamwal gingo i sanck medh Morgonstieman. Pa fiendens sijda hade dee icke heller stoor orsaak till att roosa och berömma sigh, emadan dee miste tvenne sine vice Ammiraler nembl. Witte Witteson och Florentz. Item Ammirals Skeppet Brederode, som ofvanbema.lt ar, medh een galleoth hwilcken skötz i sanck. Fiendens General Ammirals skepp Endracht bief sa tillpyntat och medhfaret att det pa sidstone hade latet indraga sine stycken och lag lijka som in agone, widh hwilcken beskaffenheet, och dar General Ammiralen Opdam, intet annat kunde see, an att de skulle ga i sanck, eller ath minstone raka i ware hander, salverade sigh till sakerheet darifran och pii ett annat skepp. Een Schawbijnacht Breda bend. war alleredo i ware hander, men sedan elden kom löös darj, moste wara quittera samme skepp, och drager man tvifwels mahl om fienden kunde det sedan barga. Alle fiendes brand are till 5 a 6 stycken brandes op utan den ringaste skada pa war flotta. Att och dess förutan ett och annat deres skepp, sedan dee wore atskilde ifran war flotta emellan Ween och Eöpenhambn are gangne i grundh, hafver man nogsamt haft kundskap om béde af Officerarne i war flotta, som sago allenast blotta flaggestakarne deropa och jamwal af dem, som för den tijden widh Stranden pa. Seelandh stadde wore, och kunde dat ögonskeenligen marckia. Elliest hafver man af wisse inkombne relationer i sanningh erfaret, att dee 3 ia wal 4 ganger mere döde och qwetzste hafve haft pa deres flotta an wij pa wahr, hwilcket och nogsampt ar tilltroendes, emadan dee i förstone mast sköte öfwer efter master, segell, tackell

Sluiten