Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

och tygh, och daremoth dee ware aldramast sifftade ratt pa sielfwe skrafwen och skeppet. Hans Kongl. M.' som sielf hade askadat hele förloppet af dette slaget widh stranden pii Selandh, kom sedan det war öfwerstandet strax om bordh pa skeppet Victoria och bief om natten dar qwarr, hallandes och i nader befinnandes för gott och sakrast till att lata flattan ga in i Landz Chronohambn dar att repareras.

Den 9 Nor. om morgonen heelt bijtijda, da winden war norden och wackert stilla wader, geck opa Hans Kongl. M.tz allernadigste ordre Hans Exc. Her Rijckz Ammiralen fuller till segels medh flottan, arnandes sigh dürmedh ath Landz Chrona, dar att företaga och fortsattia reparationen af flottan, som pa sine master, stanger och raar, sampt segell, tackell och tygh had fadt tammeligh skada; men efter det strax bief stilla, nödgades man falla anckar igen emellan Helsingöör och Ween. Efter middagen reste Hans Kgl. M.' ifran skeppet ath Ghronoborgz Slott igen. Nogot lijtet darefter drog Hans Exc. Her Rijckz Ammiralen till det under Selandh nedersunckne Hollendske skeppet Br ederode, och kom om aftonen widh pass klackan 7 om bordh igen; da flattan medh buxerande warpande och jamwal medh een omsijder pakommande lijten kuhlingh af.een wasten windh sigh mastedels hade framhulpet och avancerat in emoth bemte Landz Chrona, hwarest den fuller uth pa redden hade faldt anckar. Men efter Hans Exc. Her Rijckz Ammiralen, strax da han kom om bordh skickade budh till hwart och ett skepp, att dhe skulle göra sitt basta medh warpande och buxerande, emadan det war helt stilla klart och manlinst wader att komma sa nar det dee fölliande morgon widh liusningen kunde ga efter hwar annan in i hambnen, fördenskuldh bief sadant och wederbörligen stalt i warcket.

Den 10 Nov. om morgonen widh samme wader och windh ginge skeppen efter hur andra utj hambnen. Och da fienden pa redden för Köpenhabn sadant förmarckte, ginge forst emoth middagstijden 9 Danske och strax derefter een dehl under Hollendske skeppen till segels, sattiandes deres ratte cours ath Landz Chrona. Sa snart Hans Exc. Her Ry'kz Ammiralen det feck see, skickade han uth sin jacht Mwianen emoth dhe annu darute warande ware skepp, medh sadan order, att sa frampt dee förnumme att fienden skulle ga emoth dem och dee dessförinnan icke kunde komma in i hambnen, dee da sigh till forsakringh under Chronoborgz Slott retirera skull. Och efter sasom widh bemtc fiiendtlige skeppens hastige annalkande, annu 5 af ware skepp (förutan Compgnie Samson, som war mycket sonderskutet och lagh i Wijken under Landz Chrono Slott) wore utan för hambnen kom pa halsen, sa, att den omöyeligen kunde komma darin, satte dee sine segell bü och ginge efter undfangen order undan och tillbakr ath Sundet igen, dijthath ock fiendens skepp dem ett gott stycke eftérsatte och medh canonerande förfölgde. Men ett af dem nembl. skeppet Amerante,

Sluiten