Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen den avond, toen het zich zoo dicht onder de knst van Skonen terugtrok als het komen kon, werden de vijandelijke schepen genoodzaakt er van af te houden. De admiraal ging na het middagmaal aan land, en een oogenblik later gebeurde het ongeluk dat het schip het Zwaard, terwijl het zijn anker vallen liet, aan den grond raakte, kantelde en zonk. Het volk werd grootendeels geborgen, en men nam de zieken en gewonden mede, die in het ruim lagen. De soldaten van de Victoria bleven op het land, om wanneer het noodig bleek, het in de baai liggende schip Amarant te kunnen secondeeren. 's Avonds kwam de admiraal weer aan boord; wind en weder zooals hooger vermeld, 's Nachts toen het heel stil en klaar weer was werden de schepen Amarant en Samson in de haven van Lanskroon geboegseerd.

Den llden Nov. bij denzelfden wind en mooi weer ging de admiraal des voormiddags van zijn schip en liet zijn bagage aan land brengen. De Deensche en Hollandsche vloot laveerde en ging af en aan tusschen Elseneur en Ween. 's Avonds stil weer met denzelfden wind.

Den Nov. was de wind O. Z. O.; 's voonniddags posteerde de Deensche en Hollandsche vloot, in alles 23 a 24 schepen sterk, zioh voor de haven van Landskroon tusschen Ween en den inloop. De galjoten Fortuna en Ulierop hadden order de Sont uit naar Frederiksudd in de Kleine Belt te varen, maar moesten wegens de verschijning van 's vijands vloot binnen blijven.

Den 16den Nov., zelfde wind met regen, reisde Z. K. M. van Landskroon naar Elseneur, evenals de admiraal, die van den secretaris der admiraliteit, Gudmundh Spaak, vergezeld was.

62. BERICHT VAN DOWNING, Nov. 1658 »).

[Verhaal van den slag in de Sont naar Wassenaer's brief aan de Staten-Generaal van 9 Nov. 1658, waarvan Downing eene vertaling insluit]. By other letters of the 13 and 15 instant it is written that eight great Danes ships are joyned with the Hollanders, and that the Hollanders have sent eight of their owne shipps, which were disabled, into Copenhagen; that upon the 10 instant they had taken a Swedes man of warre, which was then comeing from Sweden to joyne with the Swedes ffleet, and had chased two Swedes shipps on shore neare Lands Chrone; that the 11 instant the Holland soldiers landing at Copenhagen tooke their oaths of fidelity to the King of Denmarke; that in the Island of Laland, Langland and Falster great store of furniture of warre are makeing ready for 5000 Brandenburghers that are to be transported from Holstein, and that the 15 instant the Holland and Danish ffleetes con-

1) Worcester College, Oxford; ms. 30 fol. 193. — Uit den Haag. — De vertaling van Wassenaer's brief neem ik niet op, daar het origineel voorhanden is in Ri A.

Sluiten