Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tinued to block of the Swedish ffleete part in Crouinburgh and part in Lands Ohrone. These newes comes by severall particular letters. The 4000 men that are goeing hence for Denmarke are almostready, and so also is Vice Admirall de Èuyter with twelve men of warre. The death of de Whit and Peter Ploresse is greatly lamented. 400 Hollanders -which were kild in the fight are buryed at Copenhagen, and there are very many wounded there also. This is the snbstance of what newes wee have this post.

63. JOURNAAL VAN BIELKENSTIERNA, 9-11 Mei 1659 »).

Den 9 Maij för middagen Sudostenn windh doch stilla wader. Efter middagen affardades capitenen pa, Solen Johan Simonsson att ga med berörde skepp jempte een Lybesk Floit ath Wissmar. Moot aftonen giek winden till een Nordost. Dnder aftons mahltijden giek bem.to capiten medh skeppet Solen och Lybiske floyten till segels, förmenandes att hielpa sigh medh lowerande nagot fram, men efter winden war för knapp och Strömmen contrarie sa att han slat intet kunne winna nödgades han att ga, till ankars igen. Om natten wackert och stilla wader.

Den 10 Maij widh liusningen da det war ganska stilla wader, bief man under Lalandh warsee een fiendtligh boijort da, Hans Exc. H. Ammiralen Bielckenstierna sadant förnimmandes strax lat gifwa ordre till dee narmaste skeppen att victories och deres Esspingar monterade och wal medh soldater och batznian besatte, genast skulle ga, efter bemelte Boijort. Hwaropa Majoren Uggla medh fem Esspingar giek strax fort, och da dee kommo nagot nar till boijorten, hwilcken, hwarcken den ena eller den andra wagen för stilla wader skuldh slippandes undan, lopp pa grundh, och foleket darpa salverade sigh medh flychten till Landz. I det och widh solenes opgang (da och ofwanbe.de capiten Johan Simonsson medh skeppet Solen war ater gangen till Segels) bief man under Femern oförmodeligen warse een fientligh flotta af 26 warbahre Danske skepp medh 7 Galleoter kommandes och avancerandes oss narmare med een favorabel windh af nogot stilla wader. Och ehuru wal fienden war sa, starck, och war flotta (bestaendes allenast 20 skepp och een boijort efter nogre af ware skepp oppa det lybiske Fahrwatnet och till Flensburger wijken till att krytza uthcommenderade woro) i krafter wijda öfwerlagen, föruthan det att atskillige skepp ingen besattning af kneckter hade, emedan dee nagre dagar tillförne wore fordrade ifran flottan till att employeras widh descenten pa, Lalandh och Falster, elliest hade hwart

1) Flottans arkivet, Stockholm; D- 1659. — Vgl. Grove, Journalen 77 vv.

Sluiten