Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleck, liggende in de bocht aen een kleyn rivierke, waer over een brugh naer de stadt leyt, sijnde hetselve niet veel bijsonders, maer seer avantageus voor onse desseynen. Naerdat de behoorlijcke seynen van aenval gedaen waren bij den admirael Bielke, so met het laten wa\jen van de geele vlagge als de wimpels van de nocken van de reeden, maeêkte een yder tot den aenval sich gereet, mede de schepen van oorloge, om dicht onder het stedeken te setten, brengende den spring seer achteruyt om te beter haer syde te konnen presenteren. Ondertussen marcheerde de vijandt aen weder sijde seer sterck aen, doch alsoo ons canon dapper op haer begost te spelen, voornamentlijck op de avenue van de brugh, dorsten weynich Sweden passeren, sommige wierden omverre geschoten etc. Dit canoneren was schrickelijck om aen te hooren, dervende de Sweden sich nergens vertoonen, en alwaer men maer iets sach, cregen veele scbooten naer haer, stonden meest achter een edelmans huys, toecomende joncker Roodesteyn, niet verre van de brugge op de passasie van Nyborch, doch wierde naer wij hoorden weynich schade gedaen, alleen sommige omvergeschooten en de rest door schrick wechgejaecht. De prince ofte palsgrave van Sulsbach, sijnde generael voor de koning van Sweden in dese gewesten vant eylant Punen, was selfs achter het voors. edelmans huys, doch dorst niet aen comen, dreygende den voors. edelman te doorsteecken, alsoo hij meende deselve oorsaeck te sijn, dat de voorseyde plaetse op sijn aenmaninge op haer swackste aengetast wierdt. Naer veel canonneren raeckten de sloepen en booten met volckx dicht onder de stadt, de Deenen hadden de avantgarde, Cylgry x) en Alua a) de batailje en wij van het regiment van Meteren de arriere garde. Die van de stadt hadden aen de brughsijde eenige dragonders gestelt die dapper op ons chargeerden, efter bleven weynich doot of gequest; alleen een overste Deensche major en den major Askyn door zijn slinker arm geschoten, en twee a drie doden en gequesten; ons volck vielen met dapperen moet aen recht naer de stadt, en niet nader kunnende komen sprongen wij alle tot de middelen int water en liepen voorts tegens de vijant in aen lant; soodrae waren niet uyt de booten of de Sweden quamen van beyde sijden, soo over de brugh als de lantsijde, seer heftich met omtrent 100 peerden aengevallen en liepen ons te gemoet tot int water toe, doch moesten eyndelijck met groote schande en verlies retireren, latende ons meester van de stadt, alwaer wij datelijck alle onse volckeren buyten in batailje tegens haer stelden, meenende dat deselve ons dien nacht souden aangetast hebben, doch vernamen niemant; int retireren staecken de stadt in vier hoecken in den brant, doch met weynich schade, alleen eenige huysen.

1) Killegrew.

2) Aylva.

Sluiten