Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oeh det för den oorsaken, att uppa östan wadret intet facit tillgiörandes ahr, för an det samme 24 timmar stadgatwore, hvilcket nu intet skedt ahr, uthan winden contrari luppen. Skiutandet som man hördt hafver ahr skedt aff 6 Skepp dem Stadem Amsterdam pa sin quota till den nye och pa, 18 örlighs-skepp ansatte equippagen fournerat, och sa gijnest till flottan förskickat hade.

Oansedt denne Statens Ambassadeur i Engelandt beratter om nagon mangell pa folck, som wijdh Engelandernes nye och stareke tillrustningh spörias skall; sa, blijfver man darsammestiids lijkwal wijdh det faste förehafvande att, medh dem som redha i Siön ahre, innan kortt uthgiöra ett tahl aff 120 wahrbahre Skepp. H.r Downing continuerar i medler tijdh een wagh som annar medh sijne Memorialer, hafwandes fórleden Torsdagh ather ett pa nytt inlagdt, hvilcket doch fögho annatt innehaller an dett han tillforende om praetensions listorne och hvadh daraff dependerar, sagdh hafver. Daremoot hafver den Hollandske Ministren i Ëngelandh föredragit Konungen att General Staterne wore tillfridz att submittera den bekandte tvisten öfwer dee 2 Skeppen Bon Esperance och Bon Avanture, och sardeles öfver fbrstandet aff dee oordhen litem incoeptam prosequi, till nagot Parlement i Franckrijke eller nagon Oammer-Ratt i Romerske Rijket: hvaropa Kongen hade swaratt, att det nu mehre intett kommo darpa an, medhan Hollandarne gienom deeras flottors affsandande till Guinea, begynte pa een heel annan foot att agera. Hvarföre man och i Ëngelandh i lijka motto pa sin sakerheet see maste. Duc de Iorck hade sagdt bem.dte Ambassadeur rundt uth, att man skulle latha see, det man och i Ëngelandh skepp hade. Och sasom Printz Robbert (hvars flotta ahr i Portsmuyden), Montagu och Lawsoh nu ahre tillsammans i Londen; sa troor man att dee wahl nagot wichtigt öfverlaggiandes och besluthandes warde.

[Vertaling:]

Sedert eenigen tijd heeft niets het uitloopen van Obdam vertraagd dan de aanhoudende tegenwind. Men is hier volkomen in het geloof geweest dat de admiraal uitloopen zou zoodra de wind gunstig was, hetwelk men te meer heeft vermoed daar de Staten-Generaal hem daartoe bevel op bevel hebben gezonden, en men van uit zee sterk heeft hooren schieten. Nu bevindt men evenwel dat hij nog binnen is, om reden er van den Oostenwind geen gebruik kan worden gemaakt tenzij deze 24 uur aanhoudt, hetgeen zich niet heeft voorgedaan, daar de wind telkens weer is omgeloopen. Het schieten dat men gehoord heeft is afkomstig geweest van de 6 schepen die de stad Amsterdam op haar kosten tot de nieuwe op 18 oorlogsschepen bepaalde equipagie bijzet, en die zij naar de vloot gezonden had.

Hoewel de Staatsche ambassadeur in Engeland bericht heeft gezonden dat de nieuwe en sterke toerusting der Engelschen mangel aan volk zou ondervinden, blijft men hier niettemin vast voornemens om. met de schepen

Sluiten