Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

qu'en passant prés des forteresses du Roy, ou lorsque ma coUsine passera devant ma dite armée, vous en usiez ainsy que je vous ay ordonné a 1'esgard des testes eouronnées.

201. VAN RUYVEN AAN WILLIAMSON, 20 Mei 1666 »)■

Mijnen "laetsten aen ü WelEd. is geweest van den 13en deses 2), die ick verhoope, dat TJ WelEd. met de twee voorgaende a) wel sal ontfangen hebben.

Sijne Cburvorstelijke Doorlughtigheyt van Brandenburgh den 12en deses 'savonts hier gekomen sijnde, op de naem als onbekent, heeft des anderen daechs 's morgens den heer resident Copes gesonden aen den heere van Gent, althans presiderende, om door denselven Haer Ho. Mo. sijn aenkomst wel laten bekent te maeeken, maer meteenen versoucken, dat Haer Ho. Mo. geene ceromonies van verwelkompste ofte anders geliefden te laten doen; des onaengesien hebben Haer Ho. Mo. goed gevonden, door een considerabel aental van acht gedeputeerden uytter selver midden te besenden, en laten complimenteren, in welck compliment onder anderen geinflueert is, dat haer Ho. Mo. tot dit devoir onder andere redenen ende respecten haer te meerder verplicht vonden, om de naeuwe alliantie tusschen Sn'ne Churv. Deurl.' ende het Illustre Huys van Orange, waerop Sijne Churv. Deurl.' belieft heeft t'antwoorden soodanigh dattet seer satisfactoor ende obligeant is geweest. Daeghs te vooren hebben de heeren Gecom.de Raeden van Holland, sijnde geweest den 13en deser, 's naemiddaghs en corps eerst haer devoir bij Hoochgenoemde Sijne Churv. Deurl.' afgeleeht, en Haer Ho. Mo. geprevenieert, uyt krachte van dat S. C. D. hier op haer Territoir is, sijnde den heer van Wemmenum naert wegh gaen van de selve lange alleen bn' S. C. D. gebleven, die men secht, dat seer confident met S. C. D. gesprooken ende denselven veele dingen, soo raeckende den heere Prince van Orange, als andere gecommuniceert heeft, ende vallen hier eenige speculatiën ende discoursen insonderheit by Holland over de receptie die S. C. D. gedaen heeft aen Hooghgem. Heeren Gedeputeerden, ende speciael aen die van Haer Ho. Mo., als hebbende" deselve aende deur van de antichambre ontfangen, ende soo gereconduiseert, sonder daer buyten te komen, ende ten tweeden, dat S. C. D. geen compliment van afscheyt aen de regeringe alhier en heeft gedaen, hetwelck men van de gewoonelyke civiliteyt van S. C. D. hadde verwacht, vermits deselve op den bodem van desen staet, ende niet op de sijne en is geweest.

1) R. O., News Letters 48. — Uit den Haag.

2) Niet aanwezig.

Sluiten