Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Raetpensionaria de Wit heeft ooek int particulier S. C. D. gecomplimenteert, ende S. C. D. bedanckt met dese woorden, „voort goed devoir, dat deselve belieft heeft gehadt te contribueren tottet maeeken vairde glorieuse vrede metten bisschop van Munster". De Staten van Holland sijn extraordinaire tegens toekomende Dijnsdagh beschreven, hetwelcke is om nieuwe middelen in te voeren, werdende onder andere tot continuatie van de oorlogh met Engelant daertoe voorgeslagen een tweede hondersten penningh voor den toekomenden jaere 1667, te betaelen in desen jaere 1666, maer naer ick onderrecht ben sullender steden wesen, die sich in desen sullen opponeren, waerby men siet, dat het geit hier niet in soodanige abundantie ofte gereet is, als men hier wel opsnijt. De heeren Staten van Uytrecht hebben oock aen Sijn Hoocheit geaccordeert de sessie in de Raet van State, dewelcke ter vergaderinge van Haer Ho. Mo. is ingebracht, sulex nu niemant in desen meer en manqueert als de Provintie van Hollant, van welckers inclinatie men haest de preuves sien sal. My is van goeder hand gesecht dat de Raetpensionaris de Wit tot Uytrecht seer gearbeyt heeft, om de voorsz. resolutie van sessie in de Raet van State om te stooteu, ende dat hy gesecht heeft, seer verwondert te syn, ende niet gelooft te hebben dat de Staten van Uytrecht soo verre souden gekomen hebben, ende daerinne te laten influeren, dat sulcks geschiede om de hooge merites van Syne Hoogh." voorouders, ende dat de voorsz. Raed Pensionaris Haer Hooch.' de Princesse Douairière wil doen gelooven, dat Syn Hoocheit nu in den Raet van State niet veel leeren en kan, vermits de subjecten ofte persoonen, die althans denselven bekleeden, van weynigh kennisse ende capaciteyt sijn; my is oock gesecht, dat d'inclinatiën der gedeputeerde van de respective Provintiè'n ter generaliteyt, die wat gewaggeit hebben in faveur van Syne Hoocheit, dagelijcx toenemen, ende ter contrarie, dat die van de Raed Pensionaris de Wit, nevens sijne respecten, declineren. Den Heere Churvorst van Brandenburg heeft Haer Hoocheit gedissuadeert noch niet van hier naer Cleef te trecken, vooraleer de saecke van S. H. volkomentlyck sy afgedaen, ende dat de Pensionaris de Wit haer anders bedriegen sal; niettemin is deselve geresolveert toekomende Dijns-ofte Woensdagh te vertrekken naer Cleve. De goede steden als Haerlem, Leyden, Rotterdam, Hoorn end Enckhuysen sijn t'onvreden, dat sij niet mede sijn van de educateurs van S. H. Haer Ho. Mo. hebben gearresteert naer Oost-Vrieslant te senden 13 compagniën te voet, tot verseeckering van de notabelste posten aldaer; gelijck oock, op 't sterck aenhouden van de Deensche ministers (seggende van goede ende seeckere avisen gedient te sijn, dat Sweden intentie heeft met haer haer Heer ende Meester in rupture te komen, onder 't pretext van d'armature, diefot onse assistentie, volgens het laetste geslooten tractaat tegens Engelant belooft, wert ondernomen ende voortgeset), noch 10 te voet, ende 24

Sluiten