Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228. HANS SVENDSEN's JOURNAAL, 10-30 Juni 1666 »).

Dend 10 Junij komb der Tijdinger udj Plaaeden, att Engelschmanden var udl0eben udatf Dyngs ocb sterch med Segler 70 Aarlougschiibe ocb Brander.

Passiaringh er scheed samme ditto udaf hans Excell. Admiral General de Reütter, och dend Tiid Capitein erne omboer var hafFver hand dennem formaendt, att dj schnlde staae hinanden bie och throeligen saasom erlige och moedige S0ldatter ficte for dieres faederne Land, saa dj kunde haffve iEhre och Ber0mmelse deraff, hvilchet dj alle med oprachte Fingere hafFver soeret, och gioert dieres Eed derpaa, saa sandt hielpe dennem Gud. Och dend Tiid Eeden var gioert, fich enn hver Captein udj saer enn schrifftelligh Ordere som kaltes Zeijn, hvoreffter enn hver Captein seg udj Slauget haffde att rette. Naar dj fornamb Flaeger, Wimpeller, eller G0essier vaije udaff hans Excell. Schiib, da kunde dj udj forsehreffne Zeijn see och formercbe, hvad hans Excell. Begierring var. Och dermed forreigste enn hver Captein till sitt Schiib, och hans Excell. forynschede dennem till Lyeche. Och dj forynschede hans Excell. det samme igien; och som voeris Captein komb omboer, motte Coyerne aff och Kiisterne i Rummet, och Schiibet bleff spuldt.

Dend 11 Junij om Morgennen tillig komb vij ved dend flambske Cyrs, och efftersom Vinden bleff contrarie, ancheret vij dersammesteds och der opblaesede enn stoer Stoermb, saa att somme udaff voeres Schiibe dreff fra dieres Anckere, och enn Visseadmiral udaff voeres Flaaede som udaff Rien, som Schiibet laae och reed for sitt Ancher, bleff hand hans Galion med hans Faarmast quidt, saa hand motte laede driffve udaff Flaaeden, och bief der straxsen ordineret aff hans Excell. de Reütter tvende Galiotter, som hannem till Holland schulde buxsere.

Dend 11 Junij om Morgennen tillig, dend Tiid der var otte Glaes ude udj Dagvacten, loed sig see voeres Brandvact, som komb ansettendes med Bloed Flaeg, efftersom dj dend engelsche Flaaede haffde fornommen, mens dend engelske Flaaede var veil toe Miill bortte, saa vij icke enda kunde see dend, mens der komb elleffve

1) K. B., Kopenhagen. — Gl. Kongl. Saml. 622b fol. — Hans Svendsen, den lsten April 1665 uit Kopenhagen vertrokken, werd 9 Juni 1665 te Amsterdam aangenomen voor scheepssoldaat, en diende als zoodanig in 1665 op de Popkensberg, in 1666 op de Blauwe Beiger, in 1667 op de Woerden; hij werd 30 Aug. 1667 afgedankt en was 8 Oct. van dat jaar te Kopenhagen terug. Zijn journaal, bijgehouden van 1 April 1665 tot 8 Oct. 1667, is in zyn geheel uitgegeven door G. L. Grove onder den titel Til Orlogs under De Ruyter (Kopenhagen 1909). Daar deze uitgave in Nederland bijna niet voorkomt, deelen wij de passages, die voor ons doel belang hebben, hier en onder eenige volgende nummers mede.

Sluiten