Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allt Sn chiinerique: sa, faller hiir dar öfwer athskillinghe disconrser och efftertankar, och man presumerar att Marquis de Belfons skall fastmehra hafwa kommitt hijt pour la paix et pour ouvrir quelque chemin secret, an som öfwer coniunctionen.

Sasom dee Engellske hafwe ruinerat och förbrandt een sadan stoor hoop skiepp i Vlie, sa kan det wal hallas, hoos dee Engellske, för een dnbbell victoria, och att dee saledes hafwe doublement reparerat förre combatten aff den 14 Junij. Och lahrer nu har effter intett wara aff nööden att giöra een armütice eller classistice, emadan ankom mande wintertijden det wal giörandes warder. Och om Frankerijke icke hafwer allt för extravagente desseiner, sa, warder det wal permitterandes att man motte finna nagbot expediënt pour le lieu de traitté. Och emadan Frankerijke sa studieusement eviterar coniunctionen, sa, halier man det för ett teeken att Frankerijke intett will för myckitt offendera Ëngelandh; utan an reservera sigh la qualité et la faculté att och, en quelque fa$on, kunna agera sasom Meditateur.

[Vertaling:]

Men heeft dezer dagen verspreid dat admiraal de Ruyter ziek lag aan de pest, maar dat is onjuist, en is vermoedelijk verspreid door kwaadwilligen, die liefst hadden dat hij niet alleen ziek, maar ook dood was, opdat de Staten verlegen zouden zijn aan wien het bevel toe te vertrouwen, en ten slotte genoodzaakt zouden zijn, Tromp terug te nemen, daar de kolonel van Gendt nog zeer onervaren in de zeezaken is. Maar er is een luitenant-admiraal van Nes, van Rotterdam, die groote ondervinding heeft en reeds bewijzen gegeven heeft van soldaat- en zeemanschap.

Men verneemt dat de meeste Engelsche schepen zich hebben geretireerd, naar men vertrouwt om zich te herstellen, gelijk men dat hier gedaan heeft; waarmede dan de maand September voorbijgaat; October is een ongeschikte maand om te beginnen, en daarop volgt de winter, de beste tijd'voor vredesonderhandelingen. De Fransche vloot onder den hertog de Beaufort blijft een hersenschim en daarover vallen verscheiden discoursen, en men denkt dat de markies de Bellefonds eerder hier gekomen is om over den vrede, dan om over de vereeniging der vloten te spreken.

Nu de Engelschen zulk een menigte schepen in het Vlie verbrand hebben, kunnen zij dat voor een tweede victorie verklaren, en hebben dus de nederlaag van 14 Juni dubbel gewroken.

Een armistice of liever classistice te sluiten is niet noodig, daar de k omende winter daar wel voor zorgt. En zoo Frankrijk niet al te buitensporige oogmerken heeft, zal het wel toelaten dat men den weg tot den vrede zoekt. Dat Frankrijk zoo opzettelijk de vereeniging der vloten vermijdt, houdt men voor een teeken dat het Engeland niet te zeer krenken wil, maar den bemiddelaar spelen.

Sluiten