Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doivent commander ces trouppes. II est bien difficile de dire a quel dessin l'on embarqué ces gens de guerre, et si véritablement on veut faire une desscente, ou si l'on ne fait toutes ces démarches que pour obliger les Anglois a ne différer plus la conclusion de la paix, et pour voir stla flotte de France a ordre de joindre.

360. CORNÉLIS DE WITT AAN JOHAN DE WITT, 16 Juni 1667 !).

Op de memorie van den secretaris Andringa bevinden wy dat 4 of 5 gaillots op contschap gesondeu sijn, welcke a) wy vertrouwen dat by de Heeren haer Ho. Mo. gedeputeerden aen 3) den Helder *) afgesonden sijn, sonder dat wy eenige kennisse hebben werwaerts deselve sijn versonden. Wy hebben tot noch toe niet meer als 12 of uyterlijck 13 gaillots machtich konnen werden, met de loofsboot van de Maze daeronder begrepen, ende dewyle wy op het aencomen voor de reviere van Londen wel 5) cleyn vaertuych van nooden sullen hebben, sop sal wel dienstich sijn dat alle de gaillots met brieven affgesonden wesende ten spoedichste tot herwaerts werden afgeprest, off by faulte van dien sal niet mogelijck syn, soo dickmaels aen haer Ho. Mo. te schryven als wy wel geerne souden doen, ende veriaeten ons •) dat in cas de brieven niet soo spoedich ende dickmaels aencomen als wel verwacht hadt 7), dat Uwe Ed.' ons dienaengaende gelieve te excuseren. Dese gaet over Calais, om de gaillots te menageren die 8) d'Heere de Ruyter oordeelt dat jegenwoordich van de vlote niet afgesonden behoren te worden, sijnde jegenswoordich niet •) meer als 8 ofte 9 van deselve bij de vlagge.

361. NIEUWSBERICHT UIT HAARLEM, 17 Juni 1667 10). Onze vloot sal apparent soodrae uwe kust als ons laeten weten

1) R. O., Holland 182. — Uit de Zeven Provinciën ten anker buiten 't NoordVoorland. — Origineel. — Gedrukt bij Geyl in Bijdr. en Meded. Hist. Gen.XXXVIII, 392, doch met afwijkingen,

2) Bij Geyl: „twelcks".

3) Bij Geyl: „van".

4) Geyl voegt hier in: „moeten".

5) By fieyl: „veel".

6) Bij Geyl, in plaats van „veriaeten ons", „derhalve versoecke".

7) Bij Geyl „wort".

8) Geyl plaatst achter „menageren" een punt en drukt voor „die": „Ende".

9) Bij Geyl zijn de woorden: „afgesonden behoren te worden, sijnde jegenswoordig niet" weggevallen en is de zin daardoor onverstaanbaar geworden.

10) R. O., News Letters 51. — Ongeteekend; adres aan Williamson te Londen.— and D.

Sluiten