Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laegde Leüttenanten till Land met Baaeden, och vij haffde tvende smaae Styecher, nembligt toe 3 ffi der, dennem sadt vij for paa Baaeden, och vij ladte dennem med Schroe. Och saa sagde Leütenanten till mig: Hans Svendsen! taeger disse femb Musqveterer till Eder och ligger boeg dend Grfiefft, att inyen seer Eder, och ieg toeg dj femh Musqveterer till migh och lagde migh baeg Gr0efften och sadt ènn schildtwacht, som toeg Vahre, om hand fornamb noeget. Och Leüttenanten hand toeg tij Pichenerer med sig och marsserede saa hen till K0errene och Faaerene, och hand haffde gioert tvende udaff Ki0erenne fast med toe Faaer och var aldt paa L0eb med dennem. Da kommer der 36 Rytter udj fuld Galop effter hannem, mens efftersom dj motthe passere Veijen fremb ligeoffver dend Gr0efft, som ieg laae med forschreffne Muschetterer, da rettsom dj marsserer forbij, giffver vn tillige Fyer, saa thre udaff de Engelsche Ryttere tomblede fra Hesten. Och som Leütenanten h0erte Schaaedene, fornamb hand dennemb f0erst, och da slaep hand dj tvende Ki0er, mens dj begynte alle att ]0ebe, doegh bekomb vij dj tvende Faaer. Mens till stoer Lyeche, att dj Engelsche Ryttere motte offver enn Broe, ellers haffde dj faaen' oss allesamen. Och som dj Engelsche Rytter komb saa sterch ansettendes, motte vij allesammen ritterere till Baaeden; och somme udaff oss, som iche kunde svemme, motte gaae op till Armenne udj Wand, thj vij fiirede Baaeden ud fra Land for Rytteriet, och som vij da alle baaede vaaedene och schiiden komb udj Baaeden, loed vij Baaeden driffve; thi Dregen haffde vie affkappet, och Rytteriet komb ansettendes effter oss udj Wandet. Da schi0ed vij iblandt dennem med Schroe, och der bleff tvende Engelsche Reüttere schuddet ihield; och tvende udaff voeres Folch bleff schuddet i Baaeden, nemblig minn Cammerader bleff schudt rett offven for hans Hemmellighed, och hand leffver, mens dend anden udaff voeres Folck var schuddet udj hans h0ijere Armb. Och komb vij samme Afften omboer.

Dend 27 Junij 1667 er commanderet Schomphenagt Willemb van dér Sahn att cryedtze med oss siuff Schiibe udj Eonningsdiib.

Dend 28 Junij er vij gaaen till Seigls udaff Quinnenburg med oss otte Schiibe, mens vij ancherede samme Afften.

Dend 29 Jun\j om Morgennen tilligh er vij gaaen till Seigls igien, och det engelsche Schibb Royal Karl var och under Seigl, mens det, raehte fast, doeg dend Tiid Vandet voxte, komb det aff igien. Resterende Daege udaff Jnnij Maaenedt och intill denne effterschreffne ditto er intet andet schiffverdigt endsom vij haffver cryedtzet fiire Mille paa bin Siide Harwidtz, och Admiral Gendt gich med 20 Schiib om det Noerden att cryedtze paa de hollandsche Ostinnefahrer.

Dend 3 Julij 1667 er Adm. Gen. de Reütter till oss kommen med dend gandsche Flaaede.

Dend 4 Julij 1667 indl0eb vij igien till Rewir van Londen, och

Sluiten