Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

designe, and had not a third come had been preserved;; the other two fired the Royall James and Loyall London, which done they retired, and havinge had this days time to provide for to-morrow, I could wish now that they would dare to taste of our provision, but theire bellyes are full I am confident.

365. LEIJONBERGH AAN KAREL XI, 24 Juni 1667 i).

Edh." K.e M.' kan iagh nu pa nagra ahr bort att hafwa uthi diupesta underdanigheet adverteradt om atskillige revolutioner som kunna har i Ëngelandh sedhan min thijdh hafwa warit inopinement förelupne, men sa ahr doch alzingen att comparera medd dhenne som nu i dese dagar sigh tilldragit hafwer och altstadigt pastar, genom dben skada och affront som dhenna nationen nu lijder of Hollandarena, hwilken onda consequence ahr sa stoor, att iagh dhen ike medh pannan kan beskrüfwa; uthan sasom dhedh ahr ögonsküivligit och klaart, att dhedh ahr ett bahra Gudhz straff som altstadigt hanger öfwer dhenna Nationen, och pa ett satt och annadt da och dii uthbrister, sa böhr man och fruchta, att dedh ike hermedh hafwer annu een anda, uthan noch wall dhedh warste kan aterfa.

Förledne Lögerdagz fek man wall tiender, att dhen Hollandske Flottan har uthi Tamesi, ja, medh een Squadron af 10 fregatter och nagre Brannare up till Tilburyhoop umtrent 4 mijl ifran Gravesind ahnkommen war, hwaruthöfwer man wall surprenneradez, och sigh intet annadt ahn een descente syntez wilia formoda, förthenskull man och ordre till all Trainbande öfwer heela Bijket uthdeelté att halla sigh allert, Hollandarena sadant pa möijeligaste attförwagra. Hwilket ochsa effter all menninskeligh apparence wall stood att för wan ta, emadan sasom ifran alla kanter af Ëngelandh Kongen adverteradt bleef, dhedh hwar och een syntez badhe willigh och resolveradt Hollandarena ja och Franzoserne, dher dhe ahnkomma motte, all mootstandh att göra, öfwersendandez hwar Province sin Liste, som uthi een Summa giorde öfwer heela Ëngelandh emellan 50 a 60.000 mann, som syntez wara suffisant att göra all möijeligh resistance. Men sasom man förledne Söndagz monde förnimma, dhedh een deel af Hollandske flottan till 30 stark hadhe sigh satt wijdh Shernesse, som war een liten forteresse nyligen upkastadt uppa een liten Insul a Vembouchure af dhen Rivieren som loper förbij Rochester och Ohattam, hwarest Engelandz fornambste redd och Magazin ahr för dhez flotta, och a sidstone medh samma force ocb vigeur speelt hadhe, att een deel af My IA Douglas Skotske Regiment (som för een ahr sedhan uthur Frankrijke komma monde) till 300 stark sigh uthur be.te forteresse

1) R. St., Anglica. — Uit Londen.

Sluiten