Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

retirera moste, lambnandez be.<e forteresse ocb Insul till Hollandarenaz discretion; allarmeradez man har intet litet, halst madan man ögonskijnligen dheraf aftaga kunde, dhedh dheraz dessin dherpa fölia skulle att attaquera dhe stoora och Capitale Skeppen som lago uthi rivieren wijdh Chattam som allenast medh een bohm och een kadia förwahrade wora, hwarföre Duc d'Albemarle och sa dhijt afskikadt bleef, medh een hopp folk sadant pa möijeligaste sattet att förekomma, sasom han och tameligh godh förhoppning dhorom till Kongen be.te Rijzdagh gifwa och af Kongen begara monde, dhedh Hz. Maij.* bebagade honom intet mehra folk att tillskika, emadan ban mehra folk badhe ahn nodigt wara kunde. Men sasom Kongen genom My L.d Cornbury Canzlerenz Siste Sohn som af Duc d'Albemarle Onssdagz middag afskikadt war, adverteradt bleef, dhedh Hollandarena hadhe medh een godh windh och springfioodt be.te bohm och kadia forceradt och upbrandt 4 skepp som of Hollandarena for dhetta woro aftagne, och dhedh sköna Skeppedh the Royal Charles medh sigh bortfördt, oachtadt att dhe Engelske 3 iitskillige gangar hadhe Elden fafangdt uthi landt, bleef man har maehta förstallt, men ahn myket mehra da man af be.te Duc d'Albemarle lijten förtröstning fek, dhedh resten skulle kunna salveraz, sa frampt Hollandarena dhem attaquera skulle; beklagandez högligen att ingen Ammunition i förradh fanz hwaraf han sigh betiana kunde till dheraz förswar: hwilket ochsa wall spordez, att dit Hollandarena andra dagen effter som war Torzdagen medh dheraz Brandskep ahnkommo, att man dhem intet kunde förhindra dhedb dhe ike trenne andra maehta sköna och nya skepp, som the Royal Catharina, the Royal Oake, the Loyal London i brand stuko och förbrande, oachtadt att be.te Duc een fast otrooligb flijt och möda abnwandt hadhe, dhen sadant att förwagra.

Nu lambnar Ed.s K.° M.* allernadigst och bast iagh i underdanigheet att dijudicera hwadh conseqnence Ëngelandh sigh nu hafwer haraf att forwanta. Consternationen och mescontentement som finnez badhe hoos een och annan ahr dhen största, seendez ingen uthwag dhetta att remediera, effters&som Hollauderena lahra ike allenast sökia att förhindra conjunctionen af dhe Engelske Squadronerne som uthe ahra, utham och kan skee invitera Pranzoserne till at göra jempte dhem nagon descente. Hwilket effter dhenne Successen wall skulle kunna kan skee batre reussera, madhan alla Inwanarenaz humeurer ahra mescontante, beklagandez att dhe för dheraz store tungor och contributioner ike skola kunna blifwa hangnade och förswarade, skiutandez skullen, da pa dhen eena, da pa dhen andra af Ministrerne, som kan skee kunna wara oskyldige noogh. Nu ahr wall Duc d'Albemarle hijt upkommen och een rapport giordt, om dedh som dher kan wara passeradt, lambnandez My L.ds Middleton och Carlile dher qwar medh een hoop folk, och gifwandez nagon förhopning att Hollandarena intet stoort dhenna Spring thijdhen

Sluiten