Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't eerste admiraels schip genoemt de Rojael Charles nevens noch een bij ons genomen en in Hollant gebracht, soodat sij in alles hebben verloren 9 schepen sonder de branders, meest alle schepen voerende 80 en 90 stucken, waeronder oock waren de Carolus Quintus en het Huys te Swieten, welcke sij van te voren van ons hebben genomen. Het is een groote saecke- voor ons geweest, en een groote spijt voor den Coninck, dat wij sijn gecomen in 't hart van sijn lant, en de schepen genomen en gebrant in sijn gesicht. Hij x) hadde deselve niet claer gemaeckt, waerdoor oock van alle haer schut niet waren versien. Op de Rojael Charles lagen maer 32 met al aen 9) stucken; hadden noch seylen aen 3), noch cabels in, als alleen waervoor hy lach. Daer is over dese victorie in Hollant geviejrt ende een danckdach gehouden. Den vijant heeft sijn vloote niet gereet gemaeckt om dese somer in zee te gaen om tegen ons te ageren. Wij hebben daerna noch een a'ttacke gedaen op het casteel te Herwicds, waer wij in haer gesicht landen omtrent de 2000 man, die tot voor het fort trocken, maer alsoo wij met de schepen niet conden daervoor comen door de droochte ende niemant daer bedreven was, nadat sg eenige cerges op het fort hadden geschooten sijn met goede ordre weder afgetrocken, alsoo onmogelijck was soo te winnen door de sterckte, maer daer *) een formele belegering soude moeten geweest sijn. Ons volck s\jn alle weder aen boort gecomen, sonder dat de vijant het inbarkeren heeft belet. Hebben maer achtergelaten 7 dooden en in de 30 gequetsten. Wjj houden de rivière noch beset ende gaen met noch een getal van schepen int Canael onder den heere de Ruyter, waer ick oock mede gaen, maer vertrouwe niets meer sal worden uitgerecht, alsoo over een dach2a3 is schrijvens gecomen, dat den vreede tot Breda genouch was geslooten op aprobatie van den coninck Deselve vreede soude zijn geslooten tot reputatie ende avantage van onsen Staet 6).

In 't schip Veere sey lende onder 'slants vloote voor het Noort Voorlant desen 18 July 1667.

381. RICHARD TYLER AAN PEPYS, 21 Juli 1667 6).

I have yours the instant, and should be glad to be servisable to your worship, to my poor abillities heer: we ar I heer to continew but our ship being againe in ordnary and men discharged, it willbe

1) Bij Geyl: „Sij".

2) Bij Geyl: „mei alle".

3) Bij Geyl is het woord „een" weggevallen.

4) Bij Geyl: „door".

5) Volgen particuliere zaken.

6) Bodleian Library, Oxford. — Ms. Rawlinson A 195, foL 140. — Uit Harwich.

Sluiten