Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwerkt. Een eenigen tijd tevoren ontvangen mededeeling, dat de arbeid bijna gereed was, deed ons hopen, dat Prof. Jonker's werk toch nog bij deze editie gebruikt zou kunnen worden, en inderdaad bevond zich in zijn wetenschappelijke nalatenschap een doorloopend van aanteekeningen voorzien Pararaton-exemplaar. Men zal die aanteekeningen hieronder op de desbetreffende plaatsen afgedrukt vinden; immers waar ze juist met het oog op deze nieuwe uitgave neérgeschreven waren, meenden wij alle vrijheid tot publicatie te hebben, ook al hadden ze klaarblijkelijk nog niet hun definitieven, voor den druk bestemden, vorm ontvangen.

. Bij het inrichten dezer editie hebben wij ons op het standpunt gesteld, dat wij allerminst een nieuwe Pararaton-uitgave moesten vervaardigen, doch dat het ging om een tweeden druk van de terecht vermaarde Pararaton van Brandes. Diens werk moest in alle opzichten hoofdzaak blijven. Zoo is in de eerste plaats de indeeling en opzet onveranderd gehandhaafd. De tekst is eveneens geheel de oude (daargelaten een paar verbeterde drukfouten), mede op grond van de onmogelijkheid om uit te maken, welke van Prof. Jonker's aanteekeningen als bepaalde tekstverbeteringen, welke slechts als gissingen bedoeld waren. Wij hebben die aanteekeningen in de noten geplaatst, evenals de door Jonker aangehaalde afwijkende lezingen uit het Kawi-Balineesch-Nederlandsch Woordenboek van Van der Tuuk. De critische commentaar is volgens Brandes' systeem door den Heer Kraemer aangevuld, van de nieuwe handschriften wordt rekenschap gegeven in de Inleiding. In de vertaling zijn enkele, bij de eersté editie uitgevallen, passages ingevoegd- en de voorgestelde verbeteringen van Prof. Jonker en Poerbatjaraka in de noten met J. en P. aangegeven.

Ook bij de Aanteekeningen hebben wij den hoofdtekst van Brandes zooveel mogelijk gehandhaafd en de noodige aanvullingen in de noten geplaatst; daardoor blijft het oorspronkelijk karakter behouden ') en vindt de gebruiker niettemin ook de nieuwere gegevens bijeen. Slechts in een enkel geval is zulk een noot gewaarmerkt als van ons afkomstig; in het algemeen was dat overbodig en sluit het feit, dat de nieuwe noten de litteratuur na 1896 vermelden en bespreken, alle misverstand uit. Een eenigszins uitgebreide toevoeging in den tekst der Aanteekeningen is slechts aanwezig aan den aanvang der Hoofdstukken VIII en XIII; de laatste plaats is ook de eenige gelegenheid, waarin bij de betiteling van het hoofdstuk een andere opvatting die van Brandes heeft vervangen. Achter de onjuist gebleken jaartallen bij de koningsnamen zijn de sedert bekend geworden juiste jaren duidelijkheidshalve telkens ook vermeld; van verdere kleine wijzigingen is geregeld rekenschap gegeven.

De Tabellen en Registers zijn natuurlijk eveneens bijgewerkt, o. a. de Stamboom aan de hand der gegevens van den Nagarakërtagama; het Chronologisch

1) Plaatsen uit den tekst worden steeds volgens de eerste editie geciteerd, ten einde in overeenstemming te blijven met de aanhalingen in verschillende sedert '1896 verschenen artikelen.

Sluiten