Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denipun Këbo mundarang, sumëngka raden Wijaya angungsi ri «sawah miring, 25 paksanipun Këbo mundarang anduka ring Buntal. Raden Wijaya amancal sisingkalaning' amuluku, dadanipun Këbo mundarang tëkeng mukanipun këbëk ëndut, mundur tur angucap: „Adüh tuhu yan dewa si pakanira raden1'. Sa-

5 mangka raden Wjjaya adum laficingan giringsing ring kawulanira sawiji sowang, ayun sira angamuka. Kang dinuman sira Sora, sira Rangga lawe, sira 30 Pëdang, sira Dangdi, sira Gajah. Sira Sora anëmpuh, akeh longing wong Daha. Aturira Sora: „Mangke pangeran pakanira anëmpuha, kaladecanipun mangke". Anëmp"uh raden Wijaya. Mangkin akeh longing wong Daha, tur mundur ka-

10 langan wëngi, tumuli akuwu. Sëdëng sirëping wong tinut ingamuk manih denira raden Wijaya, samangka bubar wong Daha, akeh wong këna ring turn- 35 baking sama-rowangipun aridu wong palajënging wong Daha. Wontën ta putrinira bhatara Ciwabuddha sama istri kalih siki, jaga panggihakëna lawan raden Wijaya denira bhatara Ciwabuddha, kalih sira kajarah dening wong Daha; [20]

15 rahaden istri sira sang anom apisah lawan Sira sang panuha tan tunggal paranira malajëng. Weting Daha ta ridu dening pangamukira raden Wijaya. Kalaning wëngi, wontën ta-balëmaning wong Daha murub agëng urubipun. Kapanggih raden istri panuwa irika, katinghalan sira denira raden Wijaya, engët yen 5 raden yayistri panuha. Mangkin ta denira sambut denira raden Wijaya, tur

20 angandika ring sira Sora: „Sora, lah ta", angungsëd, „angamuk maneh, malar katëmua yayi sira sang anom". Matur sira Sora: „Sampun dewa, apan si(ra) rayi pakanira panuha sampun kapanggih; pira si katahing kawula-pakanira puniki". Sahuring raden Wijaya: „Iya denira iku". «Samangka sira Sora matur 10 maneh: „Duwëg, pukulun pakanira mundura, apau yan amaksakëna angamuk "

25 sirantuka, lëhéng, lamun sira rayi-pakanira anom kapanggih, yén tan kapanggih kadi lalaron anggëpok damar".- Samangka sira mundur, raden yayistri sira ingëmban, saratri sira lumaku mangalor, esuk sira tinututan dening wong Daha, katututan sira kiduling Talaga pagër. Wongira sama aganti angareni aprang 15 angandëg ing wong Daha. Sira Gajah pagon katümbak pupune trus, anghing

30 kawasa lumaku. Andikanira raden Wijaya: „Gajah pagon kawaca sira lumaku, lamun tan kawaca, lah pada angamuk". „Kawaca manira, pangeran, anging

2. E anuduka —■ E mancal ing kalaning amuluku — 4. F mundarang angucap — C andut —• 6. B angawuka — B Sore — Dl sira Rangga lawe ontbreekt — 8. C kadecaning; G kadesanipun — 10. F akukuwu — 11. D tumbak ing rowang; I tunibakipun rowang — 12. BCG aridua — Dl het stuk van aridu tot r. 17 ontbreekt — CG pajëng — 13. B pasama — 14. B Ciwa — 17. G murubipun — 20. B Sore — CG ta ontbreekt — B angungsid — CG palar — 21. C katmwaha — 22. CG panuwanuwa — CG pakaniki — 23. Dl sahurira — E ya dera iku — 24. E sira (in plaats van pakanira) — 25. Fl piran-. tuka — B D F yen tan kapanggih ontbreekt — 30. Dl Andikanira raden Wijaya ontbreekt — 31. GF lah pada angamuk ontbreekt.

Van der Tuuk 10. akuwukuwu — 12. aridu hawor wong —v16. wet ing dahat aridu — 20. angungsëdangamuk.

Jonker 16. wet ing dahat aridu — 25. pirantuka (?), lëhëng lamun.

Sluiten