Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tatar's. Këbo mundarang, Panglët en Mahisa rubuh moesten op de troepen, die uit het oosten kwamen, passen. Panglët werd door Sora gedood, en Këbo rubuh door Nambi; Këbo mundarang streed met Rangga lawe en werd op de vlucht geslagen^ in ') Trinipanti achterhaald, en (toen) door Rangga lawe gedood. Hij zeide tot dezen: „Rangga lawe, ik heb een dochter; dat Sora haar neme, als een belooning voor zijne dapperheid". Aji Jaya katong deed om zich te verdedigen 2) een aanval naar het noorden, (maar) werd door de Tatar's [24] overmand, zelfs gegrepen en door hen gevangen gezet. Raden Wijaya drong dadelijk de kraton van Daha binnen, haalde de prinses weg, de jongste (van de twee, waarvan boven is gesproken). Hij bracht haar naar Majapahit, waar de Tatar's dadelijk daarop om de prinsessen kwamen vragen, daar Wiraraja had beloofd, dat hij, als Daha gevallen zou zijn, de beide prinsessen van Tumapël uitleveren zou. De mantri's wisten nu geen raad, en zochten een uitvlucht3). Sera zeide: „ Nu, ik zal ook in dit geval4) wel op de Tatar's losgaan, als zij hier komen". Arya Wiraraja hernam: „Sora mijn jongen, heel goed, maar ik weet er nog wel 5) wat (anders) op". Men zocht nog voortdurend naar iets waarmede men de Tatar's zou kunnen paaien 6). Daarover redeneerden de mantri's. Sora zeide, vertrouwende de zaak uit te kunnen maken '): „Wat zou het een succes hebben, als wij de Tatar's aanvielen". Des avonds, toen de zon in het westen stond, kwamen de Tatar's de prinsessen opvorderen. Wiraraja antwoordde hun: „Tatar's, overhaast u toch geenszins; "de prinsessen zijn nog bedroefd, want zij hebben, toen Tumapël, en ook toen Daha viel, het zwaard zien gebruiken; zij zien er in hooge mate tegenop eenig wapen, welk ook, te zien; morgen zullen ze u uitgeleverd worden, en in vierkanten zetels (tandu's ?)8) geplaatst en gedragen, in staatsiekleederen, naar uwe schepen worden begeleid. In vierkante zetels worden zij geplaatst, omdat zij geen wapen willen zien, en verder mogen de lieden, die de prinsessen in ontvangst zullen nemen, geen gewone Tatar's zijn, het moeten de besten onder u wezen, en zij moeten komen zonder gevolg, want de prinsessen hebben zich vast voorgenomen om zich te verdrinken, als zij eenig wapen zouden zien, zelfs al zouden: zij het schip reeds hebben bereikt, en gij zult het niet ongedaan kunnen maken 9), al zoudt gij uw leven er voor willen geven ,0), als de prinsessen zich eens verdronken". De Tatar's gaven toe 1') en liepen er in.

1) P.: het ravijn Trinipanti. — J. lurah, V. d. T. tëgal, lëbah.

2) P.: een dadap (wapen) dragend. — J.: gewapend met een schild.

3) J.: wie de zaak op zich zou nemen. Of: wat zij verder konden beloven.

4) J. schrapt „in dit geval".

5) J. schrapt „wel", en teekent in margine aan: of imperatief?

6) J.: iemand, die op zich neemt. Of: iets om te beloven.

7) J.: Toen redeneerden de mantri's over Sora's belofte.

8) In 't Jav. pasagi. — P.: kisten.

9) Lees parahilang.

10) P.: en gij zoudt dus uw leven voor niets prijs gegeven hebben. — J.: gij zult niet doen verdwijnen (d. i. het zal niet weg te maken zijn), dat gij uw leven op het spel zet.

11) J.: sloegen geloof.

Sluiten