Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hoogen, en Canggu in orde te houden, van alle soorten van heerendiensten, luputing sosorohan garëm, hurugurugan dalan, bëbënëran ing canggu, sakalwiraning rdjakaryya putajenan '). Het lijdt toch wel geen twijfel of ook daar is deze plaats bedoeld, die zooals hier blijkt in heerendienst onderhouden moest worden 2).

Kwam het door het bij dit hoofdstuk reeds bijgebrachte aan het licht, dat de mededeelingen van de Pararaton inderdaad vertrouwen verdienen, — en het zal nog nader blijken dat zij dit ook elders doen, men zie bijv. bij Hoofdstuk XII, — er rest nog een belangrijk punt hier te behandelen, het bericht of de voorstelling hier gegeven van de stichting van Majapahit. Wat er in de Pararaton van verhaald wordt heeft de lezer gelezen, het is hier niet de quaestie uit te maken of de stichting van Majapahit door Raden Wijaya zich werkelijk zóó heeft toegedragen, als daar wordt verteld, wèl of Majapahit werd gesticht in den tijd, die er hier voor wordt aangegeven, dan wel niet.

Daarvoor lang stil te staan bij hetgeen de Javanen van Java omtrent den oorsprong dier plaats verhalen, is niet noodzakelijk, te minder omdat men reeds elders het noodige daarover gezegd vinden kan. In mijn opstel „Iets over een ouderen Dipanëgara in verband met een prototype van de voorspellingen van Jayabaya", Tijdschr. Bat. Gen. XXXII (1889), bl. 375 en volgg., werd over de oude geschiedenis der Javanen, naar de traditie der Javanen van Java, men neme als grens het opkomen van Mataram, reeds gehandeld, en ik geloof met het weinige wat daar gezegd werd, reeds voldoende te hebben bijgebracht om te bewijzen, dat het eerste gedeelte van de babad maakwerk is. Men dient daarbij te weten dat alle babad's, waarin over dit onderwerp iets gezegd wordt, hetzij zij uitvoerig zijn of beknopt, en al bestaan er kleine verschilpunten in de beschrijving, over de stichting van Majapahit altijd en altijd weer hetzelfde leveren, zoodat men zou kunnen zeggen, dat de voorstelling als het ware een kanonieke is geworden. Dit geldt zelfs van de babad in haar geheel, maar men heeft het vooral in het oog te houden bij het gedeelte, dat over de oudere geschiedenis loopt, en ik voor mij geloof, dat, als men dat niet vergeet, het gaandeweg gelukken zal in dat gedeelte een beter inzicht te verkrijgen, dan ons tot nog toe was gegeven, en dat men eenmaal in staat zal zijn het althans voor het grootste gedeelte naar de het samenstellende bestanddeelen uiteen te leggen. Waar het ten opzichte van Maja-.

1) De hier genoemde zijn niet de eenige vrijstellingen, die in dat stuk gegeven worden; putajenan moet gelijk zijn aan het oudere bwathajyan == rdjakdrya, waarop Dr. Jonker reeds wees, zie Een Üud-Javaansch wetboek vergeleken met Indische rechtsbronnen (1885), bl. 232 (Aant. bij art. 262).

2) Het voorkomen van Canggu tusschen een aantal andere overzetplaatsen in een oorkonde van Pëlëm uit 1280 (Oudh. Versl. 1918, 3, p. 110) heeft Van Stein Callenfels een nader onderzoek naar de ligging doen instellen in Oudh. Versl. 1919,2, p. 69—72. Zijn conclusie is, dat Canggu en Canggu-lor overeenkomen met de tegenwoordige desa's Pelabuhan-kidul en Pëlabuhan-lor, + 18 a 20 mijl N. van Majapahit aan een ouden Rrantas-tak, in het onderdistrict Djëtis, district Gëdek, der afd. Madjakërta.

Sluiten