Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zijn moet, valt er op den zin, waar het hier op aankomt, een geheel ander licht.

Die zin is de laatste van het stuk, boven reeds als de titel er van gequalificeerd.

Immers vervaardigd in een tijd, dat Majapahit werkelijk reeds bestond, kan het geen bevreemding wekken, dat men er dien naam, en dat wel zooals hij er voorkomt, in aantreft. Die laatste zin van het stuk, die met het stuk wel verband houdt, doch er geenszins'mede samenhangt, en achterwege had kunnen blijven, is in werkelijkheid niets anders den de titel, de kolophon, zooals men dien gewoon was achter andere geschreven stukken, blijkens de inscripties zoo goed als nooit achter officieele, te plaatsen. Deze titel van het stuk verhaalt ons nu, als men goed toeziet, zelf, niet dat Majapahit zoo oud is, als de tijd, waaruit de piagëm wordt voorgesteld te dagteekenen, zou aangeven, neen, omgekeerd vertelt hij ons, dat die schijnbaar zoo oude oorkonde een gewrocht is uit den tijd dat er een Majapahit was, dat zij geschreven (en gemaakt) werd, toen Majapahit, dat daarom volstrekt niet oud behoeft te zijn, reeds bestond; hij vertelt ons, met andere woorden, niet dat Majapahit oud is, wèl dat de oorkonde jong is, en daarmede vervalt de eenige basis, waarop de stelling van Majapahit's hoogen ouderdom berust, maar wordt alweder iets bijgedragen, waardoor de historische waarde van de Pararaton in het licht treden kan ').

Bleek het nu reeds in het voorafgaande, dat dat geschrift vooral in dit gedeelte veel vertrouwen verdient, en kon dit worden aangetoond door een vergelijking van verschillende bijzonderheden er van met hetgeen men aantreft in de oorkonde van 1216 Caka, en de gereleveerde Chineesche berichten, ook ten opzichte van den tijd der stichting der plaats in den tijd, dien het boek èr voor aangeeft, leveren die Chineesche teksten nog het hunne ter bevestiging van de juistheid dier opgave.

Wie de Notes kent, weet dat hier niets nieuws geopperd wordt. Er behoeft eigentlijk slechts verwezen te worden naar de noot op bladz. 33 (158) aldaar, waar de Heer Groeneveldt hetgeen ons de Chineesche teksten op dit stuk leeren, reeds als volgt formuleerde: „Modjopait must therefore have been founded between the visit of the Mongol envoy Mêng Ch'i, say 1280 (but probably later), and the arrival of the expedition in 1293" 2).

1) Zooals men ziet, blijft er geen ruimte over voor een opvatting als zou de naam Majiipahit in dit stuk eenig verband houden met het jaartal 762. Zelfs al ware de oorkonde, hoe dan ook, van origine er een van oudere dagteekening, ook dan nog kan men er voor Majapahit niets uit afleiden, men zie nog beneden.

2) Hierachter hebben wij een alinea uit de eerste editie doen vervallen, die een redeneering bouwde op de sedert onjuist gebleken opgave van 1197 Qaka = 1275 A.D. als sterfjaar van Kêrtanagara. Ook de beschouwing van Kramp 1.1. bl. 360 sq., die op denzelfden grond berust, moet als onjuist terzijde gelegd worden. Uit den Nag. blijkt ten duidelijkste, dat de stichting van Majapahit moet hebben plaats gehad tusschen den overval van Tumapël in 1214 (A.D. 1292) en Wijaya's optreden als koning in 1216 (A.D. 1294), Zang 45:1.

Sluiten