Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats. Mahapati klaagde ') Sora aan. Hij werd door Këbo anabrang uit den weg geruimd in 1222 [lees 1233] 2).

(Ook) Nambi werd door Mahapati in verdenking gebracht, maar hij liet het niet blijken, dat hij het tegen hem had3); toen hij een goede gelegenheid vond, vroeg (Nambi) verlof Wiraraja (zijn vader) 4), die ziek was, te gaan bezoeken. Cri Jayanagara vond het goed, maar stond hem niet toe lang weg te blijven, doch Nambi kwam niet terug; hij bleef te Lëmbah, waar hij een kuta maakte, en een leger formeerde. Wiraraja sterft dan 3). Aji Jayanagara was (toen) twee jaarG) koning (prabhu).

Bergstorting in de Lungge (?)'), in Qaka 1233.

Daarop de gebeurtenis met den juru dëmung, twee jaar 8) na die met Sora.

De dood van den juru dëmung had plaats in Qaka 1235.

Daarop (volgde) de gebeurtenis met Gajah biru, in Qaka 1236.

Vervolgens die te Mandana. Aji Jayanagara ging zelf9) mede om de lieden van Mandana tenonder te brengen, in de tweede (moeson-)maand.

Vervolgens trok hij naar het oosten, om Nambi onschadelijk te maken. Men vertelde aan Nambi, dat de juru dëmung, de patih ëmban, tumënggung Jaran lëjong en de mantri Parakrama (?) ,0), allen reeds gesneuveld waren. Nambi zeide: „Samara "), Dërpana, Tëguh, oom Jaran bangkal, Wirot, Windan, en Jangkung, als men (het westen met het oosten) vergelijkt, dan doen de lieden van het oosten hier niet onder; het herstelt 12) zich weer, als het ten onder is gegaan; (en) wie zijn de hartaders13) van het westen [26]: Jabung terewes, Lëmbu pëtëng, Ikalikalan bang; (goed, maar) ik ben niet bang, al zet men er 10000 (van zulke menschen) vóór mij en achter mij, laat het maar zoo ver komen ,4), ik vecht als te Bubat" ,5).

1) J.: belasterde, bracht in verdenking.

2) Verbetering van Poerbatjaraka. baba is Oud-Jav. wd-wd, d. i. vonk-vonk, dus 33.

3) P.: dat Nambi ook meegevochten had. — J.: N. liet niet blijken, dat hij zou strijden.

4) Zie bi. 19, r. 11.

5) Hier begint het verhaal hoe langer hoe abrupter te worden.

6) Brandes' verandering rolas tahun in pl. van rong tahun is onnoodig. — P.: A. J. was twee jaar koning, toen de in 1233 plaats had. — J. vereenigt zich hiermee.

7) Of: bérgstorting en de Lungge-episode. — P.: uitbarsting van den berg Lungge. Guntur is gewoon Oost-Jav. voor uitbarsting. — V. d. T. guntur -. banjir; van een berg = ëmbad, storten. Palungge is in de wuku Lungge, verg. Pamadasiha, 29 : 35.

8) Het door Brandes voorgestelde rolas tahun in pl. van rong tahun ook hier onnoodig.

9) In 't Jav. angawaki.

10) Behoeft geen eigennaam te zijn, en is dat hier vermoedelijk ook niet. — J.: dappere mantri's. — In een oorkonde van Jayanagara (O. J. O. LXXXIII) is het ambtstitel.

11) J.: Broeder Samara.

12) J. mali van maluyl

13) J. V. d. T. galih, beenderen. ii-iS4üm

14) J.: ik zal op hen afgaan. — P. zij zullen voor mij vluchten. Kongsi:is niet NieuwJav. kongsi, tot aan, maar Oud-Jav. ka-ungsi, aangevallen, vervolgd worden. Dus: zij zullen door mij toch nagezet worden.

15) Over Bubat als plaats van worstel- en andere wedstrijden, zie Nag.-Zang 86 en 87.

Sluiten