Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lieden van Majapahit kwamen. Nambi trekt ') naar het zuiden; Granding wordt vernield; de pragdsti wordt ingetrokken; Nambi wordt hardnekkig2) nagezet: Dërpana, Samara, Wirot, Made, Windan, Jangkung, en Tëguh strijden, met Arya Nambi voorop; de- Majapahiters worden op de vludht geslagen3), en kunnen zich niet herstellen. Jabung terewes, Lëmbu pëtëng, Ikalikalan bang vechten met4) Nambi; hij (?) sneuvelt, (en) alle—gezellen van Nambi vallen in den strijd "'); Rabut buhaya abang wordt vernield °); de troepen van het oosten slaan op de vlucht, en Lamajang valt in Caka 1238 (weer in handen van Majapahit). .

De gebeurtenis van Wagal viel samen met die van Mandana.

Drie jaar na de eerste geschiedde die te Lasëm. Sëmi werd onder een wilden kapok-boom gedood, in Qaka 1240.

Daarop volgde de geschiedenis met Kuti'). Er waren dharmapütra's8) van den vorst, pangalasan's aan wie iets veroorloofd was 9), een zevental, Kuti, (Sëmi)"') Pangca, Wëdëng, Yuyu, Tafica, (en) Banak; Kuti en Sëmi werden uit den weg geruimd, door Mahapati valschelijk aangeklaagd. Daardoor kwam het aan het licht, dat Mahapati intrigeerde. Hij werd gepakt, en gedood met celeng's 1'); hij werd schuldig verklaard aan twiststokerij door valsche beschuldigingen. Toen Kuti nog niet gedood was, wilde de vorst zelf 12) naar Badandër gaan. Hij ging 's nachts weg zonder dat iemand het wist; slechts de Bhayangkara's, die juist de wacht hadden, toen de vorst heenging, gingen met hem, een vijftien man. Gajah mada was toen bëkêl bij de Bhayangkara's 13); het was juist zijne wacht, daarom ging hij mede, toen de vorst wegging. Toen hij eenigen tijd te Badandër was, vroeg een der pangalasaris om terug te mogen keeren, maar Gajah mada stond

1) J.: Toen de lieden van Majapahit kwamen, trok Nambi.

2) In 't Jav. sinëlësëk. — J.: op de hielen gevolgd. V. d. T. seksëkjëjël (grondwoord sësëk).

3) J. dahut = dahut payung.

4) P.: vallen aan. — J. id.

5) J.: hij sneuvelt met alle gezellen.

6) J. tikël van een plaats? Waarschijnlijk is geen plaatsnaam bedoeld.

7) Hetgeen volgt is in de war, en de vertaling, hier dus in 't bijzonder, slechts met voorzichtigheid te aanvaarden.

8) I. V. d."T.: aangenomen kind.

9) In 't Jav. wineh suka. — J. Mogelijk titel; suka kan de beteekenis geschenk hebben, wineh suka = begunstigd.

10) Er moeten er zeven zijn; het is dus waarschijnlijk dat Sëmi overgeslagen is. Uit het vervolg zou men evenwel opmaken dat Kuti, die toch de voornaamste onder deze lieden was, eigentlijk alleen dharmaputra was; vandaar is de interpunctie in den Jav. tekst, die een andere vertaling zou vereischen, hier door de_gegevene vervangen, ook om op de moeielijkheid te wijzen.

11) In 't Jav. mati cinelengceleng. — P.: als ware hij een wild varken. — J. eerder: door wilde varkens. Ontbreekt bij V. d. T.

12) In 't Jav. angawakën. — J. Kan onmogelijk; de lezing van C. anghawakën (hawd, rusak?). Doch V. d.T. angawakna, zou van awak kunnen zijn. Mogelijk awa = Bal. aba in ngaba dewek t= Mal. mëmbawa diri ake reflex, (als in nguioatake); het werkw. moet intransitief zijn blijkens het volgende subject zonder de.

13) Te lezen ambëkël ing wong Bhayangkara.

Sluiten