Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezalfd onder den naam Jayawisnuwardhani, en tot Z. M. Heer Kërtawardhana

(in eene betrekking staat) als tot haren , (?), alsmede door Hare Majesteit

de mensohwording van de groote Laksmi, die gesteld is over het rijk Daha, de

hoog verheven eindeloos machtige (vorstin), (?), die vergeleken

worden kan met de maan der hartebloemen der rechtschapenen, dyah Wiyat,

Hare Majesteit, die tot komhgin gezalfd is onder den naam, wi, en met

Z. M. Wijayaraja(sa) in het huwelijk vereenigd is, welke beide bevelen gepaard gingen (met een derde, van een persoon van een iets minderen zang) nl. van

, den heerscher der bovennatuurlijke reine wereld, die over het rijk Jiwana

staat, dyah Hayam Wuruk, als koning gezalfd onder den naam Heer Z. M. Ra,

> doch voorafgegaan waren door een bevel van Mevrouw de gemalin van

Kërtarajasa, een volgster van de leer'van Buddha, alle welke bevelen eerbiedig aanvaard werden door de drie mantri's, rake mantri hino, van Kahuripan dyah

Sonder, rake mantri sirikan. dyah ceewara, rake mantri halu dyah Ipoh,

arie O5), die allen even schoon en deugdzaam zijn, en van hen kwamen tot

de rakryan ambtenaren, den oudsten mantri, Arya Dewaraja, pu Aditya, Arya Adhiraja, pu Narayana, rake de patih van Majapahit, pu Gajah mada, rake de patih van Kahuripan, pu .. '), rake de dëmang, pu Alus, rake de kanuruhan, pu Bajil, rake de rangga, pu Ba.., .... enz.

Vier, van verschillende personen afkomstige, bevelen werden er genoemd, drie van drie dames, van ieder één, en een van een mannelijk persoen. Die dames zijn, zooals men ziet, de over Java, in een zekeren tjjd, regeerende vorstin, een regentes over Daha en eene gemalin van Kërtarajasa, terwijl de prins, die genoemd wordt, regent heet van Jiwana 2).

Gaat men in het bijzonder na wat van ieder dezer personen wordt gezegd, dan verkrijgt men het navolgende.

De regeerende vorstin, Tribhuwanottunggadewi Jayawisnuwardhani geheeten, een naam die in de Pararaton niet Voorkomt3), was een dochter van Kërtarajasa Jayawardhana, d. i. den vroegeren vorst, voorts-was zij een kleindochter (dohitrd) van een vorst wiens naam op °gara eindigde, en nog iets anders van een vorst wiens naam zonder twijfel Wisnuwardhana was. De laatste naam is die van Rangga wuni als ratu, 1172—1190 Caka. Rangga wuni was de vader van Kêrtanagara, en met een of beide dochters 4) van dezen, zie de oorkonde van

1) Volgens Tijdschr. Bat. Gen. 58 (1918) bl. 167 zal hier waarschijnlijk de naam van Tanding gestaan hebben.

2) Daar Jiwana hier naast Kahuripan voorkomt, veronderstelde ik indertijd, dat er Juwana mede bedoeld zou zijn, Maandschrift voor de huiselijke opvoeding en het schoolwezen in Nederlandsch-Indië, I, bl. 492; dit blijft nog mogelijk, doch op zich zelf zou het ook een vertaling van Kahuripan knnnen wezen. — Dat dit laatste inderdaad het geval is, blijkt overvloedig uit den Nag. en de sedert gevonden inscripties.

3) Wel in den Nag. (met een kleine variant, 2:2; 63:2) en verscheiden oorkonden.

4) Zelfs met vier; Nag. 46:1.

Sluiten