Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bhre Lasëm IV (34) zooeven reeds genoemd als een der vrouwen van Bhre Tumapël III (b) (39); huwde

Bhre Matahun II (35) met een Bhre "Wëngkër II (41), die nog niet genoemd werd, maar straks te noemen is; en werden de drie laatsten mede reeds vermeld^

Bhre Kahuripan IV, Hyang Paramecwara II (47), als de gemaal van Dewi Suhita, prabhu istri II ($8)^\en

Bhre Lasëm V (48) en\ , Bhre Daha III (49), als vrouwen van Bhre Tumapël III (b) (39).

Slechts het huwelijk van Bhre Tumapël III (b) (39) werd met kinderen gezegend, bl, 30, reg. 12—16. Achtereenvolgens verwekthij Bhre "Wëngkër II (41) en Bhre Paguhan H (42), en bij een rabi anom Bhre Jagaraga I (d.) (43), Bhre Taüjungpura-(d.) (44), Bhre Pajang II (d.) (45), en Bhre Këling (46), die allen in het huwelijk treden, en wel, zooals reeds van den eersten verteld moest worden,

Bhre "Wëngkër II. (41) met Bhre Matahun II (35), de dochter van Bhre Wirabhumi (27), bl. 30, reg. 12;

Bhre Paguhan II (42) met twee zijner halfzusters, Bhre Tafljungpura (44) en Bhre Pajang II (45), bl. 30, reg. 14 en 15;

Bhre Jagaraga I (43) met den boven reeds genoemden Bhre Kahuripan IV, Hyang Paramecwara II (47), bl. 30, reg. 13;

Bhre Tanjungpura (44), en

Bhre Pajang II (45), met hunnen halfbroeder, zooals reeds werd gezegd; en

Bhre Këling (46) met een zekere, hier voor het eerst en het laatst genoemde Bhre Këmbang jënar (E), bl. 30, reg. 16; alle welke huwelijken evenwel behoudens het eerste, dat van Bhre Wëngkër II (41) met Bhre Matahun II (35) kinderloos bleven, want uit dit huwelijk alleen sproot nog voort

Bhre Kabalan II (d.?) (50), bl. 30, reg. 17, terwijl Bhre Paguhan II (42), zooals er berioht wordt, nog een dochter had bij een ksatriya-frouvr,

Bhre Singhapura (d.) (51), bl. 30, reg. 17 ').

Is hiermede de opsomming voltooid, er is nog iets op te merken vóór men in staat is er gevolgtrekkingen tegenover het eind van het boek uit af te leiden, en ook nog eene bijzonderheid, die voorbij werd gegaan, onder een behoorlijk licht te plaatsen. Er dient nl. ook nog aangegeven te worden of en waar nu ook van deze laatste personen in het geschrift de dood vermeld wordt. Zulks is

en tegelijk afstammeling van de oudere zuster der koningin heet. Zijn (echte of fictieve) moeder Bhre Mataram II was immers de dochter van Bhre Lasëm III (29), de oudere zuster (eig. nichtje) van de koningin, Bhre Lasëm II (26).

1) Een andere Bhre Singhapura is klaarblijkelijk de in de oorkonde van Trawulan (zie vorige noot) vermelde prinses, Qripura, met den wijdingsnaam Rajasawardhanadewi, vorstin van Singhapura, en echtgenoote van Bhre Tumapël III (6) (39). Mogelijk is het een van diens bovengenoemde gemalinnen, Bhre Lasëm IV (34), V (48) of Bhre Daha III (49); zulke titels hebben, naar uit de oorkonden blijkt, gewisseld, d. w. z. men kon van een lageren tot een hoogeren opklimmen. Onbekend is ook de t. a. p. voorkomende Wijayaparakrama, vorst van Matahun.

Sluiten