Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn geweest. Bhra Hyang Wëkasing sukha zegt, dat Gajah manguri apatih moet worden.

Bhra Hyang Wëkasing sukha, nl. die welke stierf te Indrabhawana en bijgezet werd te Tajung, dat ook de dharma te Paramasukhapura heet, stierf in Caka 1321.

Bhra Hyang Wigesa wordt kluizenaar (onttrekt zich aan de staatszaken), in Caka 1322.

aamteekentn;g.

Na den dood van-den vorst, die bij ons het meeste, of al, bekend was als Hayam wuruk, en onder wiens bewind Majapahit zijn hoogsten luister schijnt bereikt te hebben, werd Bhra Hyang Wigesa vorst, onder den naam Aji Wikrama, zooals men in het vorige hoofdstuk reeds vermeld vond ').

ï ?n2$n recht op den troon schijnt hij, die geen zoon van Hayam wuruk was, maar slechts de oudste spruit van diens jongere zuster, voornamël^r?'ontleend te hebben aan zijn huwelijk met Bhre Lasëm II, de schoone (26), die gebdéMag uit Paduka Qori, ons als de aangewezen troonopvolgster moet toeschijnen, waar Bhre Wirabhumi zijn vader na diens dood niet vervangt, zooals Jayanagara, die toch ook uit een bini haji (= rabi haji) geboren was, Kërtarajasa (Raden Wijaya) had opgevolgd 2). Toch schijnt hij geen heer te zijn geworden over het geheele rijk. Zooals het volgende hoofdstuk kan doen zien, was er een oostelijk'Tijk ontstaan naast een westelijk, en was over dit eerste Bhre Wirabhumi, Hayam wurukrs zoon, koning geworden. Men moet dus aannemen, dat na den dood van den gröotsten vorst van Majahapit, en misschien wel door zijne beschikkingen, waarbij hij, zonder zijne dochter geheel achteraf te zetten, toch ook aan zijn zoon een deel van het door hem bestuurde groote complex wilde nalaten, een gedeelte van het rijk aan Bhre Wirabhumi gekomen was, die daardoor, naast Hyang Wigesa, den vorst over het westelijke gedeelte van Hayam wuruk's nalatenschap, het bestuur was gaan voeren over een oostelijker gedeelte van Java, Oost-Java, Balambangan, doch hiervoor zie men bij het volgende hoofdstuk.

Hyang Wigesa had spoedig na het aanvaarden der regeering den dood van zijn zoon te betreuren, dien hij verwekt had bij de „schoone" Bhre Lasëm, de dochter van Hayam wuruk, nl. Bhra Hyang Wëkasing sukha II, die dus juist

1) De officieele naam is blijkens Nag. en oorkonden Wikramawardhana.

2) De verhouding sehijnt evenwel niet dezelfde te zijn geweest. Bhre Kahuripan ii en Bhre Daha ii waren de jongere zusters van Jayanagara, zie bl.27, reg. 3; Bhre Lasëm ii daarentegen was vermoedelijk de oudere zuster van Bhre Wirabhumi, want zij wordt eerder genoemd, zie bl. 29, reg. 19. — Verg. nog Tijdschr. Bat. Gen. 57 (1916), bl. 24. -Jayariagara's moeder, de Maleische prinses, is waarschijnlijk ook van hooger rang geweest dan de bijvrouw zonder meer, die Bhre Wirabhumi het leven schonk.

Sluiten