Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heette als ook een der namen van den vorigen vorstj zijn grootvader van moederszijde, was. Blijkbaar had het jonge mensch reeds een aandeel gekregen in de regeering, daar hij, en niet zijn vader, den nieuwen patih schijnt te benoemen.

In het jaar na zijns zoons dood trekt Bhra Hyang Wicèsa zich uit de regeering terug, haar, zooals^on dadelijk blijken zal, overlatende aan zijne dochter Dewi Suhitd, doch naar het schijntXniet voor goed, men zie het volgende hoofdstuk.

HOOFDSTUK XII.

Dewi Suhitd, als koningin Bhatdra istri, tezamen met Hyang Wicesa. Qaka 1322—1351.

Bhatdra istri ') wordt koning {prabhu).

Bhre Lasëm sterft in de Kawidyadharen, en wordt bijgezet te Pabangan, dat als dharma Laksmipura heet. Bhre Kahuripan sterft. Bhre Lasëm, de dikke, [31] sterft.

Bhre Pandan salas sterft, en wordt bijgezet te Jinggan, als dharma Cri Wisnupura geheeten.

Bhra Hyang "Wicesa had onaangenaamheden met Bhre.Wirabhdmi,

(?) 2)-

Drie jaar daarna had er weder een krijg 3) plaats.

Beiden maakten zij zich tot den strijd gereed 4); aan Bhre Tumapël en Bhra Hyang Paramecwara zonden zij beiden bericht: „Wien zal ik helpen?" (zeiden dezen). Toen het 'tot den strijd kwam, verloor het westeljjk rijk het, (en had dus) Bhra Hyang "Wicesa tegenspoed 5). Hij trok zich dat aan en wil^B zich terugtrekken. Dit werd aan Bhre Tumapël en Bhra Paramegwara bericht. (Dezen zeiden toen): „Laat hij niet te spoedig zich terugtrekken, ik zal hem (zijn vijand) weerstaan". Dit gaf Bhra Hyang "Wigesa weer moed. Hij trok weer op, en herstelde het verlorene weer met de hulp van Bhre Tumapël en Bhra Paramegwara. Het oostelgke rijk verloor het. Bhre Daha werd door Bhra Hyang Wigesa geschaakt, en naar het westen gevoerd. Bhre Wirabhumi toog in den nacht weg, besteeg0) een schip, maar werd gevolgd door Raden Gajah, die tot ratu angabhaya, onder den naam

1) Dewi Suhita, zie boven.

2) In 't Jav. dadi deniradampul, abëlah mati siradampul i Qaka 4323. In de gewone beteekenis geeft dampul hier geen zin. — J. siradampul, leg. ndampul? Vert.: Wat hij beproefde te stoppen spleet; hij stierf, beproevende te stoppen.

3) In 'tJav. parëgrëg. — J. V. d. T. zonder beteekenis; verg. Jav. rêgëjjig, twist?

4) J. eigenlijk: oproepen.

5) J. kapësan prang, overwonnen worden.

6) In 't Jav. tumulumpak.

Sluiten