Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bhra Narapati gezalfd was (of werd). Hij werd aan boord achterhaald, gedood ') en onthoofd3) en (zijn hoofd) naar Majapahit gebracht. Hij werd bijgezet te Lung, dat als dharma Gorigapura heettè, in Caka 1328; (in hetzelfde jaar) had deze groote krijg plaats.

Vier jaren daarna oyerleed 3) Gajah manguri, in Qaka, 1332. Twaalf jaar was hij patih. Gajah lëmbana volgt hem als patih op 4).

Daarop had in de wuku Julung-pujut een bergstorting 5) plaats, in Gaka 1333 °).

Gajah lëmbana stierf ') in Qaka 1335. Drie jaar was hij patih. Tuhan Kanaka volgt hem als patih op 8).

Bhre Daha sterft, Bhre. Matahun sterft, Bhre Mataram sterft.

Daarop had de groote lantaran (?) plaats, in Qaka 1338.

En de groote hongersnood in Qaka 1348.

Bhre Tumapël sterft in Qaka 1349, hij wordt bijgezet in Lo-kërëp, dat als dharma Amarasabha, heette.

Bhre Wëngkër sterft en wordt bijgezet in Sumëngka.

Bhra Hyang Wicesa sterft en wordt bijgezet te Lalangon, dat als dharma Paramawicesapura heette.

De prabhu [istri\ sterft in 1351 9).

AANTEEKENING.

In de aanteekening bij het Xle hoofdstuk, dat de regeering vaü Bhra Hyang Wicesa omvat, moest reeds opgemerkt worden, dat deze vorst, wel is waar op een gegeven oogenblik van de regeering afstand doet, en door zijne dochter wordt opgevolgd, maar dat dit, naar het zich laat aanzien, niet voor goed was. In dit hoofdstuk nl. treedt hij weder op het tooneel, en wel op zulk eene wijze, dat men haast zeggen zou, dat hij de regeering maar weer op nieuw had opgenomen, doch men zie hierover wat straks volgt.

Wie de bhatdra istri (prabhu) was, die na zijn' bhagawdn worden den troon besteeg, leerde het Xe hoofdstuk reeds, waar bericht werd, dat Bhra Hyang Wigesa ook een dochter kreeg, de bhre prabhu stri, die Dewi Suhita heette. Het is deze, die bedoeld moet zijn 10).

1) In 'tJav. minoktan.

2) In 't Jav. pinök.

3) In 't Jav. atëlasan.

4) Lees: ro wëlas tahun apatih, gumanti sira Gajah lëmbana apatih.

5) P.: uitbarsting.

6) Zoo te lezen in plaats van 1343.

7) In 't Jav. atëlasan.

8) Lees: tigang tahun apatih, gumanti Tuhan Kanaka apatih.

9) Voor het schrappen van istrii zie men de Aanteekening bij het volgend Hoofdstuk. 10) De redenen, die geleid kunnen hebben tot de troonsbestijging juist van deze

vorstin, en niet van een harer broeders, zijn ontwikkeld in een artikeltje „De troonsbestijging van Suhita", Tijdschr. Bat. Gen. 57 (1916) bl. 23—29.

Sluiten