Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar al volgde zij haren vader toenmaals, in 1322, op, reeds in het volgende jaar, zoo wordt er bericht, heeft Bhra Hyang Wicesa ongenoegen met Bhre Wirabhumi, en een drie jaren daarna, zegge een viertal jaren (hëlët tigang tahun), dus in 1326 of 1327, heeft er een groote krijg plaats, tusschen een oostelijk en een wejüelijk rijk. Er wordt bepaaldelijk gesproken van een kadaton wetan en een kadatok kulon, terwijl, waar het het laatste rijk is, dat bij den met afwisselend succes gevoerden oorlog het onderspit delft, Bhra Hyang Wicesa in druk geraakt, en omgekeerd, zoodra het oostelijke rijk verliest, Bhre Wirabhumi de vlucht moet nemen.

Wie Bhre Wirabhumi was, bleek almede reeds uit het Xe hoofdstuk \ - '

1°. wordt daar van hem verteld, dat hij een zoon was van Hayam wuruk " «•

bij een sëlir, bl. 29, reg. 18, dus een halve broeder van de „schoone" Bhre Lasëm, de vrouw van Bhra Hyang Wigesa;

2°. dat hij huwde met de „dikke" Bhre Lasëm, een zuster van Bhra Hyang Wigesa, bl. 29, reg. 23, zoodat hij dus met dezen vorst op dubbele wijze verzwagerd was, eensdeels omdat hij een broeder was van diens vrouw, anderdeels omdat hij een zijner zusters tot vrouw had; en faühS

3°. dat hij door Bhre Daha tot zoon was aangenomen, bl. 29, reg. 19.

Na hetgeen in de aanteekening bij Hoofdstuk XI reeds opgemerkt werd over een vermoedelijke splitsing van het rijk van Hayam wuruk, misschien wel door dezen zelf, is vooral dit laatste hier, behalve nog andere zaken, waarover dadelijk, daar het bovenal te doen moet zijn om de geloofwaardigheid van de Pararaton in het licht te stellen, van belang; immers uit dit laatste volgt direct dat Bhre Wirabhumi ook putra ing Daha, putreng Daha, zou kunnen heeten, of dat er, op een andere wijze het uitdrukkende, over het oostelijke rijk toen ter tijde een Putreng Daha stond.

Welke de beide rijken waren, behoeft eigentlijk geen toelichting. Bhra Hyang Wigesa was in 1311 Qaka prabhu geworden, en daarmede wordt hier, in !t latere gedeelte van den tekst van de Pararaton, de vprst van Majapahit bedoeld. Het andere rijk moet oostelijker hebben gelegen, en het kan dus kwalijk iets anders zijn geweest dan wat reeds oudtijds het rijk van Balambangan ') werd genoemd. Dat komt zelfs nog nader uit.

Gaat men bet bericht over dezen krijg nog verder in bijzonderheden na, dan ziet men, hoe er ook een vorst (of regent) van Tumapël een belangrijke rol in heeft gespeeld. Van weerszijden aangezocht door de beide tegenover elkander staande rijken, om zich bij hen aan te sluiten, aarzelt hij eerst, evenals de nevens hem genoemde Bhra Paramegwara, bij wien men evenzeer hulp zocht, maar besluit hij toch iets later om aan het westelijke rijk de hand te reiken, als hij

1) In de Pararaton komt deze naam niet voor. — Niet onmogelijk ook komt dit oostelijk rijk min of meer met het gebied van Nambi té Lamajang overeen, waarover men zie bl. 137, noot 6.

Sluiten