Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kindness, and to bring as tribute products of the land". In dit gedeelte toch vindt men èn den naam van den vorst zelf, èn schijnt het al evenzeer, dat Hyang "Wicesa ook in een lateren, tijd nog de tengels van het bewind in handen had. Het jaar 1415 (= Qaka 1337) valt lang vóór zijn dood, want Hyang Wicesa, die dus inderdaad op nieuw de regeering in handen schijnt te hebben genomen, sterft, volgens de opgave, bl. 31, reg. 26, eerst ruim twintig jaren na de parëgrëg, in 1950 of 1351 Qaka, terwijl zijne dochter, de prabhu istri II, hem slechts kort overleeft, daar haar dood onmiddellijk na den zijnen wordt bericht').

Hoewel in deze aanteekeningen overigens het doel sleohts is den tekst van de Pararaton zooveel mogelijk toe te lichten, ook om hare zeker niet geringe geloofwaardigheid in het licht te stellen, schijnt het hier echter niet ongepast nog iets verder te gaan, en op nog een paar bijzonderheden te -wijzen, die onder de periode 1311—1351 Qaka vallen, maar in de Pararaton niet vermeld zijn, en slechts in de Notes Worden aangetroffen.

Uit die Notes blijkt nl. op bl. 110 (231) en 112 (233) dat een zeker gedeelte van Borneo's westkust, dat met den naam Puni 2) wordt aangeduid en niet geïdentificeerd kon worden 3), aan Java tijdens Hayam wuruk tribuutplichtig is geweest en dat nog in dezen tijd was.

Naar dat Puni zond de Chineesche keizer in 1370 (= Qaka 1292) een gezantschap. Er heerschte daar een hooghartige koning, maar deze werd terecht gewezen. Het land was toen juist geplunderd door lieden van Sulu, en de koning vroeg daarom vrijstelling van belasting voor drie jaar, doch men deed hem weten, dat dit niet ging. „Now, — zoo staat er verder, — this'country had hitherto belonged to Java, and the people bf the latter country tried. to prevent him (in de betaling van het tribuut aan China); the king was wavering in hia decision, but the envoy remonstrated with him, saying: „Java has already a long time acknowledged itself a subject and brought tribute; why do you only fear Java, and not the Celestial Court?" The king then appointed envoys to bring a letter", enz.

In 1405 en 1408 (= Qaka 1330) was daar een koning, die met den Chineeschen keizer zeer bevriend, en bij hem zeer in gratie was, doch in 't laatstgenoemde jaar reeds overleed.

„The Emperdr issued an edict to console his son, Hia-wang, 4) who was ordered to succeed his father and appointed king of the country. Hia-wang and his uncle reported that their country had to give Java forty caties camphor baros

1) Ook deze meening van Brandes berust, hoewel op den tekst steunend, o. i. op een misverstand; zie de in de tweede editie gewijzigde Aanteekening bij het volgend hoofdstuk. Slechts de vader overleed in 1351, de dochter regeerde tot 1369.

2) I*o-ni. Dit zou een plaatsnaam als Brni kunnen vertegenwoordigen. F.

3) Later is het met Brunai gelijkgesteld; verg. Rouffaer in Bijdr. Tl. Lnd. Vk. v. N.I. 74 (1918), bl. 139.

4) £§| U£ Hia-wan (*Ha-wan). F.

Sluiten