Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een der onbekende personen, Bhra Hyang, wegvallen. Men vindt het echter zoowel in C als in B.

Op het bijgezet worden van Bhre Paguhan II (42) en Bhre Pajang II (45) in één heiligdom, evenals op dat van Bhre Kabalan II (50) te Sumëngka, waar Bhre Wëngkër II (41) reeds geplaatst was, werd reeds gewezen in de aanteekening bij het vorige hoofdstuk (bl. 192 sq.).

De naam van het heiligdom Sabyantara doet denken aan Bintara, waar volgens de Javaansche babad Raden Patah zich vestigde en later Dëmak verrees. Sabyantara toch moet tot Sabentara verloopen, en uit dit kan weder, met wegvallen van sa, een Bintara ontstaan l).

Uit den naam van het heiligdom, Kërtawijayapura, waar Bhre Tumapël, Bhra prabhu, begraven werd, werd opgemaakt, dat deze als vorst Kërtawijaya zou hebben geheeten. Of het juist is, is moeielijk uit te maken. Er wordt hier opzettelijk nog eens op gewezen, omdat het, zoo het dat is, wel eens mogelijk wezen kon, dat het jongere gedeelte van den ontworpen geslachtsboom op enkele punten er andérs zou hebben moeten uitzien.

Aangenomen toch dat de Bhre Tumapël, welke regeerde van Qaka 1369— 1373, dien naam droeg, dan vraagt men toch, of hij niet een en dezelfde persoon moet zijn geweest met de Bhre Tumapël III (b) (39), het jongste kind van Bhra Hyang Wicesa, dat dien naam ook droeg, manih putra pamungsu jalu Bhre Tumapël gri Kërtawijaya, en is dit juist, dan kan diens dood weer moeielijk op bl. 31, reg. 24 zijn aangeduid, maar moét daar bedoeld zijn zijn oudere broeder,~Bhre Tumapël II (a) (37), van wien aangenomen werd, dat hij jong gestorven is, dat zijn dood niet opzettelijk is vermeld, en dat hij ook met het oog op de gesloten huwelijken buiten beschouwing kon worden gelaten, zie de aanteekening bij Hoofdstuk X.

De wijzigingen, die alsdan noodzakelijk zouden wezen, zouden hierop neerkomen, dat onder 37 en 39 van den geslachtsboom in plaats van hetgeen er thans wordt aangetroffen 2), zou moeten staan: 37. Bhre Tumapël II (a) (bl. 30, reg. 3), f 1349 (bl. 31, reg. 24),

begr. te Lokërëp = Amarasabha, (bl. 31, reg. 25); en 39. Bhre Tumapël Ut (6) (bl. 30, reg. 4), prabhu van Majapahit,

gehuwd met Bhre Lasëm IV (34)?; id. V (48)?; en Bhre Daha III (49), WJtï 1369 (bl. 32, reg. 1) — 1373 (bl. 32, reg. 9), begr. te Kërtawijayapura,

1) Verg. Dr. H. Djajadiningrat, Critische beschouwing van de Sadjarah Bantën (1913) bl. 247.

2) Terwijl natuurlijk zekerheid niet te verkrijgen is, lijkt de hier gegeven voorstelling toch de meest waarschijnlijke, zoodat in deze tweede editie de stamboom dienovereenkomstig gewijzigd is.

I

Sluiten