Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven aan het Bhra Hyang mokta dhinarme (of als in C dhinarma ring) Puri in dat voorafgaande.

[De in 1386 overleden Bhre Daha kan, overeenkomstig de aanteekening bij Hoofdstuk XIII (bl. 190), zeer goed de in 1359 opgetreden ratu zijn. In Tijdschr. Bat. Gen. 57 (1916) bl. 20 sq. wordt hij gelijkgesteld met den vorst van Daha, voor wien blijkens de oorkonden van 1408 de toenmaals regeerende koning Ranawijaya het crdddha vierde. Is dit juist, dan zou zijn overlijden 12 jaar vóór dat grdddha, dus in 1396 moeten worden gesteld.]

HOOFDSTUK XVIII. Bhre Pandan salas. Qaka 1388—1390 of 1400 (?). Bhre Pandan salas, te Tumapël, wordt daarop koning (prabhu), in Qaka 1388. Hij was twee ') jaren koning. Daarop verliet hij de kraton.

De kinderen van Sinagara waren Bhre Koripan, Bhre Mataram, Bhre Pamotan en [de jongste2)] Bhra Kërtabhumi, die een oom was van den koning, die gestorven is in de kraton in Caka 1400.

Daarop had er een uitbarsting plaats [in de wuku Watu-gunung,3)] in Qaka 1403.

AANTEEKENING.

De Sinagara van dit Hoofdstuk is zonder twijfel dezelfde als die van Hoofdstuk XV.

Wie de prabhu sang mokta ring kadaton was, is onduidelijk. Mag men in plaats van rong tahun lezen rolas tahun, dan zou het Bhre Pandan salas III, de in dit hoofdstuk regeerende vorst, toch nog niet kunnen zijn, daar van dezen wordt gezegd, dat hij zijn kraton verlaat, sah saking kadaton. Ook is de verhouding, wie paman was en wie neef, niet uit te wijzen. In de vertaling moest öf het een óf het ander worden aangenomen; hierin te beslissen was geenszins de bedoeling.

Daar alle verdere aanwijzingen ontbreken, en er, te beginnen met het XHIe hoofdstuk, van de voorkomende nieuwe personen niets hoegenaamd verteld •wordt dan van enkelen, dat zij koning werden en overleden, is het ook niet gereedelijk na te gaan in hoeverre het einde van het rijk van Majapahit, zoo als het ons hier wordt geschetst, als dood loopend, als men ten minste deze opvatting hebben mag, verband houdt met de voorstelling van den val van dat rijk gegeven in de Javaansche babad, doch men zie nog beneden.

1) Lees: twaalf?

2) Uitgevallen in de eerste editie. Aanv. P.

3) Uitgevallen in de eerste editie.

Sluiten