Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL.

Zoo luidt het Boek der koningen ').

Geschreven te Iccasada, te Qela pëaëk, in Qaka 1535. Toen kwam het schrijven gereed op-^ahing Saneccara (Zaterdag), Warigadyan, op den 2en Van de donkere helft van d\ maand Karo. Dat de lezer niet nalate te verbeteren hetgeen er te weinig of te veel2) is aan slechte letters, zonder dat men zich keere aan het aantal3), want het is van iemand die zeer dom is en pas begint te leeren. Om, lang leven zij er, zoo zij er, zij er, heil zij er, ook voor den afschrijver.

AANTEEKENING.

Pararaton of het Boek der koningen is de eigentlijke titel van het geschrift, die, zooals als bekend mag verondersteld worden, oudtijds, of nu nog, in ouden trant, op Hindu-wijze, geregeld aan het slot van een boek of een hoofdstuk werd geplaatst, evenals men ook den naam van de versmaat in het einde van den' zang, waarin hij gebezigd was, pleegde te noemen 4). In de wandeling is intusschen Arok of Angrok, Ken Arok of Ken Angrok meer gewoon, waarvoor het begin van het boek, zelfs reeds de eerste woorden: nihan katuturanira ken Angrok, „Als volgt luidt de overlevering omtrent Ken Angrok", de verklaring geven.

Iccasada is gelijk aan Sukasada, de naam van een plaats iets ten zuidoosten van Singaradja, de hoofdplaats van Buleleng.

De datum: Zaterdag-Pahing van de wuku Warigadyan (bij de Javanen Warigagung), de 2e panglong van de maand Karo, Qaka 1535, beantwoordt aan 3 Augustus 1613 A. D.

Na dezen kolophon vindt men in B5) nog de navolgende historische aanteekeningen:

Sumilih Cineng Bandaring Bali, i gaka, rupa-wuku-rêtu-janma, (1671), magd wegakd en Gusti Bdnwd amangun pasowan ring kali Buntil, i gmka, utirësi-rasa-bunii, (1673).

1) Poerbatjaraka vertaalt: Boek der koningschappen, daar hij Pararaton opvat als pa + raraton; verg. pasasangkalan en païelindon; Brandes, Beschrijving Handschr. V.d.Tuuk II (1903) bl. 244 en Van der Tuuk Wdb. s.\. lindu.

2) Te lezen de sang guddhdmacd tunalëwihing; en voor krsnapasa ï krsrtapaksa.

3) J. durbhiksa, slecht, onduidelijk van een letter; naga, doorgehaald van een letter (V. d. T. met vraagteekén).

4) Bij het bezigen van de zoogenaamde groote maten plegen de Javanen van Java ook in de jongste tijden deze gewoonte nog te volgen, daarvoor zie; men bijv. den Arjuna Sasrabahu-tekst van Jasadipoera I, waarin men aan het einde van iederen zang geregeld den naam van de maat aangegeven vindt, zie het hds. der Leidsche Rijksuniversiteitsbibliotheek 1855 (I); waar de zang overgaat, en dus de maat verandert, vermelden diezelfde Javanen ook veelvuldig in de groote pada, die het seheidteeken is, in cijfers, het aantal syllaben, waaruit iedere vierel der strophen van den daarop volgenden zang bestaan zal, het cijfer van de lampan, zooals dat heet.

5) Ook met een kleine afwijking in F; zie bl. 41.

Sluiten