Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' Terwijl het op bladz. 85 (tweede editie, 183Ó), ak aan een (praldmbang van) Aji Jayabaya ontleende, behoudens de jaartallen, in wezen overeenkomt met hetgeen men op gezag van Kyai Adipati Adimanggala, gewezen regent van Dëmak, vindt op bladz. 87:

(MajapaTrit) (Majapahit)

1221 (12) Tanduran.

(13) Brokumara.

(14) Ardiwijaya.

(15) Mërtawijaya2).

(16) Anakawijaya 3).

1301 (16) Jaka sura ') or Browijaya lst.

(17) Browijaya 2d.

(18) Brawijaya 3d.

(19) Browijaya 4th. 1381 (20) Browijaya 5th.

wijkt daarvan af het op bladz. 86 voorkomende, according to the manuscripts of the eastern parts of Java, Sumënap and Bali 4), as collected by Natakusuma, the présent Panambahan of Sumënap:

(Majapahit)

1158 (32) Jaka Susuruh or Bra Wijaya.

(33) Prabu anom.

(34) Udaningkung 5).

(35) Prabu kënya, a princes married to Damar wulan.

(36) Lëmbu Amisani.

(37) Bra matunggung °).

(38) Raden alit or Browijaya.

en daarvan weder het op bl. 105 en volgg. en 117 en volgg. medegedeelde. Dit laatste komt in 't kort hier op neer.

In 1221 wordt Majapahit gesticht door Raden Tanduran, die door Bra Kumara of Browyaya (lees Browijaya) wordt opgevolgd. Daarop komt een niet met name genoemde vorst aan 't bewind, zie bl. 119 en 120, die slechts "kort regeert. Alsdan volgt Ardiwijaya, wiens dood een billijke wraak is van den zoon van zijn patih, dien hij had laten ombrengen.. De vijfde vorst heet Mërtawijaya, en de zesde öf Raden Alit (Alitwijaya), die een broeder van Mërtawijaya zou zijn geweest, öf Angkawijaya, van wien zoowel wordt verhaald, dat hij een zoon is van dezen laatste, nl. Mërtawijaya, als dat hij dat zijn zou van Raden Alit,

1) Lees Suruh.

2) Elders Kërtawijaya.

3) Lees Angkawijaya.

4) Bali had hier wel veilig geschrapt kunnen worden, maar er blijkt uit, en dat is in een zeker opzicht van belang, dat Natakusuma voor Rallies de zegsman moet geweest zijn bij de Balische zaken, die in zijn boek voorkomen, en dus ook voor de traditie omtrent de stichting van Majapahit, zooals men die op bl. 110 en volgg. verhaald vindt.

5) Lees Adaningkung.

6) Te lezen Bra Tanjung?

Sluiten