Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhalen, er ook een geregelde mondelinge overdracht, in ongebonden vorm, bestaan heeft van die zelfde verhalen, onder vhet opvoeren daarvan als wayang-stvkken. Terwijl de wayang-verhalen voor een deel althans ontleend zijn aan de oudere schrifturen, van welke er voor ons nog verscheidene gespaard zijn, lieten zij op hunne beurt weer hunnen invloed gelden bij het vervaardigen van nieuwe bewerkingen dier oude geschriften of gedeeltelijke omwerkingen er van, welke nu op hare beurt straks weer het hare in de wayang brachten, en zoo ging het voort, gesteund vooral door die geschriften, die dienen moesten het den dichters gemakkelijk te maken hunne producten te vervaardigen, 't zij door het geven van regels of voorbeelden voor de metriek, 't zij door het aan de hand doen van synoniemen, en straks ook door genealogieën in op- en in afgaande lijn, door biographieën van bepaalde personen, het teekenen van hunne onderlinge verhouding, het leveren yan korte inhoudsopgaven van gedichten of andere werken, en dit alles natuurlijk niet vrij van fouten tegenover de oorspronkelijke, de oudste, straks de oudere teksten, en onder den invloed van de mondelinge traditie, of van dewayang in den vorm, waarin deze in den tijd van de respectieve schrijvers dier handboeken leefde, en die op hunne beurt, zooals van zelf spreekt, ook weder te gast waren gegaan bij die handboeken, welke het voor de dalang's niet minder dan voor de dichters van belang was te kennen.

Het moet op deze wijze zijn geweest, dat langzamerhand, parallel met het" overige der Javaansche literatuur, waarvan ook in haar de rëflexen teruggevonden worden, dus èn de wawacan's èn de wayang-verhalen in hun historisch, verloop, die de oudere geschiedenis van Java uitvoeriger behandelende babad's zijn ontstaan, babad's dus, die men evenzeer pêpakèm zou kunnen noemen, handboeken als zij tevens zijn voor de latere dalang's zoowel als voor de latere dichters.

Het spreekt van zelf dat. in deze soort babad's, die in den ouderen tijd, zoo de naam babad een oude was, zeker zoo niet genoemd zouden zijn geworden, noch dat werden, eerst langzamerhand meer en meer stof werd opgenomen, en dat de jongste dezer soort geschriften ook het rijkst moeten zijn. Gaandeweg kreeg, met het aanzwellen van den tijd, er een grooter tal van onderwerpen, of van verhalen, een 'plaats, welke gemakshalve geordend werden in een chronologische volgorde, of in een te veronderstellen opvolging van dien aard, tot ten slotte de geschriften van deze soort zich als 't ware van zelf voordeden als geschiedverhalen, te eer omdat de regeerende vorsten hun geslacht afleidden uit de helden dier oude verhalen, en men door de eene of andere ideosyncrasie er toe gekomen was in Java het terrein te zien, waar dezen leefden, en zij hunne heldendaden verrichtten ').

1) Ook dit is een gecompliceerd proces. Eendeels waren, volgens de genealogische opvattingen, de vorsten en grooten van Java afstammelingen van sommigen dier oude helden, anderdeels vindt men ook in oudere geschriften reeds dat stukken, bepaaldelijk de bergen, van Engelsch-Indië naar Java werden overgebracht, een voorstelling, die zonder twijfel gegroeid is uit het overdragen hunner namen op gebergten, op Java te vinden.

Sluiten