Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet minder duidelijk is het verder, dat de makers van deze geschriften steeds a posteriori redeneerden en schreven, zoodat het er in voorkomende er eerst een plaats in krijgen kon,» zelfs pas een vrij langen tijd na het bij de Javanen bekend raken van de^yerhalen, die men er in aantreft, of het plaats hebben van het feit, dat om zoo te heggen het laatste onderwerp is, hetwelk er in behandeld wordt, zoo dit een historisch was.

Van de soort geschriften, die op die wijze Aier in aanmerking komen, en ten slotte inderdaad een meer geschiedkundig uiterlijk verkr*egen, dan in den aanvang het geval was, bestaan er verscheidene. Op den duur heeft men er zich blijkbaar meer en meer op toegelegd om ze volledig te maken, en die van den lateren tijd verdienen den naam babad, hoe onhistorisch zij ook naar hun oorsprong zijn, niet minder dan bijv. de Babad tanah Djawi, waarover boven werd gehandeld, en die de oudere geschiedenis, zooals gezegd werd, slechts zeer beknopt bespreekt. In die producten van jongere dagteekening vindt men dèn invloed van de Islam voor zoover deze zich in de tegenwoordige genealogieën der vorsten van Java uit, reeds duidelijk voorhanden, is ook het beloop verder vrij wel hetzelfde '); ook zij, dit mag men wel zeggen, kunnen niet ouder zijn dan uit denzelfden tijd als waarin men het ontstaan en de kanoniseering van de Babad tanah Djawi te plaatsen heeft. Er voordeel uit te trekken voor de oude geschiedenis van Java zal dus al even bezwaarlijk gaan als bij de Babad tanah Djawi zelf. Toch zullen zij de aandacht verdienen, en een onderzoek ook met het oog op Majapahit nog wel waard zijn, vooral ook omdat men aannemen mag, dat hetgeen men bij Raffles meer vindt dan de Babad tanah Djawi, ook in hare verschillende redacties, daarover levert, aan een geschrift ontleend moet zijn van een aard als de zoo juist beschrevene 2).

Onder de vele aan schrijver, dezes bekende boekên van deze soort is er slechts één, dat ver genoeg doorloopt om bij de bespreking van Majapahit's geschiedenis, volgens de opvatting v.an Java, in aanmerking te komen. Hier kan, en moet dus volstaan worden inet het mededeelen van hetgeen er in dit geschrift voorkomt, terwijl het voldoende wordt geacht zich bij de Babad tanah Djawi tot één tekst te bepalen. Het laatste boek ga voor.

In de Babad tanah Djawi, den prozatekst ed. Meinsma, die hier als type wordt gekozen, ook omdat die babad' voor een ieder bereikbaar is, vindt men, nadat op bl. 21 de stichting van Majapahit is medegedeeld 3), verhaald, dat Arya Bangah's rijk door Pajajaran wordt overvallen, .hij zelf naar Majapahit vlucht en

1) Eigenaardig is, dat de Rama-legende er steeds in behandeld is volgens hetgeen de Raraa Kling levert.

2) Het is ook uit zulk een geschrift, dat Hageman voor een groot gedeelte, onder raadpleging van Raffles, zijn. Fabelleer, in zijn Handleiding enz. (1852) II, bl. 237 en volgg., moet hebben geput.

3) Het voorafgaande werd boven (bl. 110) reeds behandeld.

Sluiten