Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1250. Adaüiagkung, ook Eala Amisani, patih Udara, dan Logënder (zoon

van Jayasena). 1267. Këncana wungu, patih Logënder.

1270. Mërtawijaya (Damar wulan, gehuwd met Këöcana wungu), patih

Gajah mada (Layang Setra kumitir, de zoon van Logënder). 1301. Angkawijaya, patih Gajah mada. 1398. Majapahit verlaten. 1400. Sëngguruh verwoest.

Terwijl boven bij Hoofdstuk XII (bl. 181 sq.) en op bladz. 215. reeds het noodige is opgemerkt over den Damar wulan-roman in verhouding tot de Pararaton, en daarover dus hier verder kan worden gezwegen, dient er hier de aandacht op gevestigd te worden: SÉIwrv

1°. dat algemeen in de betrokken literatuur na den eersten vorst volgens de overlevering een Bra kumara aan het bewind komt, die af en toe wel eens Prabu anom wordt genoemd. Doch al kan Prabu anom als een andere uitdrukking voor Bra kumara worden beschouwd, op zich zelf is het een onduidelijke uitdrukking, daar er ook onderkoning, tweede koning, onder verstaan kan worden, en zij dus aan Bra kumara geenszins in allen deelè' gelijkstaat. Dit Bra kumara, de knaap, het jongetje, dat Bra, d. i. Cri, d. i. Zijne Majesteit was, herinnert te sterk aan wat wij nu van Jayanagara weten, dan dat men niet zou kunnen beslissen, dat èn de westelijke èn de oostelijke, èn de Javaansche èn de Balische overlevering ons berichten, dat er na den eersten Brawijaya een klein kind ') vorst over Majapahit is geweest;

2°. dat de vierde vorst van Majapahit, volgens één der voorstellingen, Hayam wuruk zou hebben geheeten, wat volgens de Pararaton, prabhu istri I medetellende, werkelijk het geval was, doch dan heeft men daarbij er op te letten dat zijn voorganger den naam Adaningkung zou hebben gedragen, die herinnert aan een anderen naam van Hayam wuruk, nl. Hyang Wëkasing sukha;

. 3°. dat de prabhu istri II, tijdens wier regeering de parëgrëg plaats had, d. i. de prabhu kënya van den Damar wulan-roman, den eersten vorst van Majapahit, Raden Wijaya, Kërtarajasa, werkelijk bestond in den zelfden graad, als daarvoor door de Sërat kanda wordt opgegeven, aangezien de prabhu istri I een zuster was van Jayanagara, en bij de telling der geslachten deze dus kan worden overgeslagen; Raden Wijaya, de prabhu istri I, Hayam wuruk, Hyang Wicesa, de prabhu istri II; of in de Sërat kanda, zonder daarmede de genoemde personen geheel te identifieeren: Brawijaya, Brakumara, Ardiwijaya, Adaningkung, Këncana wungu; en zonder dat daarbij vergeten wordt, dat hier Adaningkung Hayam wuruk's zoon zou zijn geworden, waar sub 2° er zijn vader uit groeide;

1) Zuoals in Hoofdstuk VIII bleek, ten rechte een ongeveer vijftienjarige knaap.

16

Sluiten