Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot verdere toelichting van het hier uitgegeven geschrift volgen hier: een stamboom van de/vorsten van Majapahit en die van Tumapël, welke daaraan voorafgingen, met eenige aanvullende tabellen; een kort overzicht van de opvolging dier vorsten; een chronologisch overzicht over de jaren 1144—1408 Caka; een lijst van de namen der vermelde heiligdommen; en drie registers, die achtereenvolgens bevatten 1° de plaatsnamen, die in de Pararaton voorkomenr 2° de daarin voorkomende persoonsnamen, en 3° de eigennamen, plaats- en persoonsnamen, die in de aanteekeningen worden aangetroffen.

Op welke wijze de stamboom (Tabel I) werd uitgezet, is boven reeds medegedeeld in de aanteekening bij Hoofdstuk X. Toch lette men ook op die bij de Hoofdstukken XII, XIII en XIV, aangezien daar gewezen werd op eene mogelijke andere opvatting van een paar plaatsen, die een wijziging van enkele onderdeden van het latere gedeelte van den geslachtsboom noodzakelijk zouden kunnen maken.

De aanvullende tabellen geven eene opsomming van de personen, wier namen in den stamboom dienden voor te komen, doch wier afkomst niet bleek (Tabel II); van de latere vorsten van Majapahit (Tabel III); en van de nog verder genoemde personen van vorstelijken bloede (Tabel IV).

Het chronologisch overzicht geeft niet alleen de belangrijkste feiten van de Pararaton, naast deze worden er ook in vermeld alle oudheden van Java en Sumatra, welke bevonden zijn jaarcijfers te dragen, die in dezelfde periode vallen.

De splitsing in de registers gemaakt moet ten doel hebben de overzichtelijkheid te bevorderen. Daarom werd wat in den tekst van de Pararaton voorkomt en hetgeen de aanteekeningen mochten bevatten, uiteengehouden, 'en ten opzichte van den tekst ook nog een scheiding gemaakt tusschen plaatsnamen en eigennamen van personen. Op deze wijze zal het mogelijk zijn, gemakkelijk een overzicht te verkrijgen over hetgeen de Pararaton levert, en werd het tevens overbodig telkens te vermelden tot welke soort van namen een gegeven, in dat boek voorkomende, naam behoort.

De verwijzingen in de beide eerste registers zijn naar de bladzijden èn regels van den Javaanschen tekst '). Het mocht overbodig worden geacht ook naar de bladzijden der vertaling te verwijzen, aangezien in deze door middel van vette cijfers tusschen scherpe haakjes geregeld het begin der bladzijden van den Javaanschen tekst is aangegeven. Zoo noodig zal men daardoor ook in de vertolking de

1) Hierbij is de paginatuur der eerste editie gehandhaafd. Zie het Voorbericht bij den tweeden druk. wtë&tS

Sluiten