Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging van Leeraren in de Gymnastiek

aan scholen voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, Kweekscholen en Opleidingsinstituten in Nederland.

L. S.

Waar op dit oogenblik het vraagstuk der lichamelijke opvoeding de algemeene belangstelling heeft, vooral met betrekking tot de keuze van een stelsel van lichamelijke schoolopvoeding, daar heeft ons bestuur gemeend, een poging te moeten doen, om de grondslagen voor een rationeel stelsel van lichamelijke jeugd-opvoeding vast te leggen.

Het heeft daarom dit punt aan de orde gesteld op de 20 en 21 December 1919 te 's-Gravenhage gehouden, en voor alle deskundigen en belangstellenden toegankelijke Algemeene Vergadering der Vereeniging, alwaar de door den inleider ontwikkelde stellingen de algemeene instemming der vergadering mochten verwerven, zoodat de poging ^al« volkomen gelukt mag worden beschouwd.

Ons bestuur heeft de eer de toen gehouden voordracht, met de bijbehoorende stellingen, hierbij in Uw welwillende aandacht aan te bevelen.

Hoogachtend,

Het Bestuur: W. KETTING, voorzitter. M. A. A. STEIJNS, secretaris. P. J. SCHIJF, penningmeester. Mej. C. R. KOK, 2e secretaresse.

Sluiten